Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Wanbetalers

 • Door
 • ICTRecht
 • geplaatst op
 • 4 oktober 2007 15:37 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Hoe om te gaan met Wanbetalers?

Vraag van Wido:

In hoeverre ben je gemachtigd om alle producten van een klant af te sluiten wanneer deze in gebreke blijft bij het betalen van één product, ook na meerdere herinneringen.

Veelal zal er een bepaling in de algemene voorwaarden zijn opgenomen waarin staat dat de prestaties van de ISP mogen worden opgeschort (bijv. door de hosting van de klant af te sluiten) totdat de klant aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Tevens zijn de opschortingsrechten in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het opschortingsrecht kan door de ISP worden gezien als middel om de hosting stop te zetten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting voldoet. Het opschortingsrecht werkt natuurlijk ook andersom. Denk hierbij aan een ISP die niet aan zijn verplichtingen voldoet. De klant heeft dan het recht zijn betaling uit te stellen.
Daarbij is wel zo netjes van de ISP om de klant eerst op de hoogte te stellen van het feit dat zijn hostingpakket wordt stopgezet.

Vraag van Wido (2):

Stel een klant neemt 10 domeinnamen af met 10 hosting pakketten, de klant betaald vervolgens 1 domein en een hosting pakket niet, ben je dan gerechtigd om de overige 9 domeinen en hosting pakketten ook af te sluiten om zo de klant wat harder te dwingen te betalen?

Goede vraag. Ik neem aan dat het hierbij gaat om tien hostingovereenkomsten. Bij tien aparte overeenkomsten wil ik adviseren om niet over te gaan tot het stopzetten van de andere negen hostingpakketten. De vraag, die Wido heeft gesteld, hangt samen met de volgende vraag:

Vraag van Glenn:

Heeft een klant het recht een schadevergoeding te eisen voor gedorven inkomsten nadat we als hoster het account afgesloten hebben na meerdere malen niet betaald te hebben?

Als je onterecht de negen hostingpakketten stopzet, kan dat worden gezien als een tekortkoming van de ISP. Bovengenoemde zal afhangen van de reden waarom de betaling door de klant niet wordt nagekomen. Bijvoorbeeld: Indien de ISP gegronde twijfels heeft over de kredietwaardigheid van de klant, dan zou de ISP het hostingpakket af kunnen sluiten. In het geval dat de klant niet tevreden is over de prestaties van één hostingpakket en daarom niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, neemt de ISP bij het stopzetten van de hosting een groter risico om uiteindelijk aansprakelijk te worden gesteld. Overigens wordt indirecte schade zoals “gemiste omzet etc.” veelal beperkt door algemene voorwaarden.

Vraag van Max:

Wij hebben relatief veel wanbetalers uit Belgie. Dit wordt deels veroorzaakt doordat men daar niet bekend is met de in Nederland gebruikelijke overeenkomsten tot wederopzegging die automatisch verlengd wordenMaar ook krijg ik de indruk dat ze het idee hebben dat Nederlandse bedrijven toch niets tegen Belgische wanbetalers kunnen beginnen, en betalen daarom niet.Tegen deze mentaliteit willen we graag wat doen.
Hoe kunnen we buitenlandse klanten tot betalen dwingen?

In onze algemene voorwaarden staat verder vermeld dat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is. Is het dan ook mogelijk een procedure bij een kantongerecht in Nederland te beginnen, en het vonnis in België ten uitvoer te brengen?

Op grond van de Brussel I Verordening is de ISP bevoegd het geschil omtrent betaling voor te leggen aan een Nederlandse of Belgische rechter. De hoofdregel is dat de rechter van het land van de gedaagde bevoegd is. Een uitzondering op deze regel is dat de rechter bevoegd is van het land waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat zal in dit geval Nederland zijn. Deze regels gelden voor B2B relaties.

Jeroen, 4 oktober 2007 4:31 pm

Jammer dat vraag van Wido niet concreet beantwoord wordt. De vraag is heel simpel: Ben je gerechtigd om de overige 9 domeinen en hosting pakketten ook af te sluiten om zo de klant wat harder te dwingen te betalen? Vervolgens wordt er een advies gegeven dat dus geen antwoord geeft op de vraag of je nu wel of niet gerechtigd bent dit te doen en eventueel onder welke voorwaarden.

Arjan Bijnen, 4 oktober 2007 6:04 pm

Wanneer er sprake is van wanbetaling mag je in geval van een .nl domein, dit domein enkel technisch opheffen. Indien je een normale opheffing aanvraagd en de klant gaat etteren in de richting van SIDN kan je een boete van € 100,00 van SIDN tegenmoed zien.

Nadeel voor veel resellers is dat zei een .nl domein via vele DRS systemen niet technisch op kunnen heffen.

Wido, 4 oktober 2007 6:07 pm

Ik heb inderdaad niet helemaal een bevredigend antwoord, maar in ieder geval bedankt Mr. Ras.

Danny Mekic', 4 oktober 2007 7:02 pm

Hoi Wido en Jeroen,

Ik durf te stellen dat het antwoord op jullie vraag 'nee' is.

Als er 10 overeenkomsten zijn waarvan er maar voor 9 betaald is/wordt, is het in mijn ogen als onrechtmatige daad (of zelfs wanprestatie) te betitelen als je als provider over gaat tot het afsluiten van de overige 9 hostingpakketten.

Waarom onrechtmatig? Dit alles heeft te maken met proportionaliteit: als slechts één pakket niet betaald wordt, is het niet proportioneel om vervolgens ook andere - laat staan alle - hostingpakketten af te sluiten. Voorts is nog de vraag of het mogelijk is de verschillende overeenkomsten op überhaupt op één stapel te gooien.

Waarom wanprestatie? Omdat je zelf de verplichtingen uit hoofde van die 9 overeenkomsten niet nakomt. Voor die 9 overeenkomsten is/wordt per slot van rekening wèl gewoon betaald..

Wel kun je een bepaling opnemen in je Algemene Voorwaarden dat als een aannemelijk vermoeden bestaat dat iemand bij verlenging van zijn of haar hostingpakket en/of domeinnaam zijn betalingsverplichting niet kan voldoen, je aanvullende betalingsvoorwaarden mag stellen (zoals vooruitbetaling), schriftelijk aan te geven een x-aantal maanden voor verlenging. Als de klant hier niet aan mee wil werken bestaat vervolgens nog de mogelijkheid om het contract op te zeggen.

Steven Ras, 4 oktober 2007 7:10 pm

Naar mijn mening is het niet gerechtvaardigd als de ISP de overige 9 pakketten stopzet, indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting voor één enkele overeenkomst. Onder welke omstandigheden dat wel kan (zie: kredietwaardigheid), heb ik aangegeven in het bovenstaande stuk.

Arjan Bijnen, 5 oktober 2007 12:02 am

@Steven Ras: Binnen het bedrijf maken wij gebruik van een 5 tal vodafone abbonementen, allen op dezelfde naam. Als ik slechts voor 4 rekeningen betaal worden ze wel allemaal afgesloten. Niet dat ik er zelf ervaring mee heb maar heb daar wel anderen over horen spreken.... Lijkt mij ook niet helemaal rechtvaardig in dat geval ;)

MikeN, 5 oktober 2007 3:01 pm

Tenzij Vodafone dat heeft afgetimmerd in hun AV. Zeker bij B2B is het natuurlijk prima in de AV op te nemen dat een overeenkomst ook opgeschort kan worden wanneer verplichtingen bij andere overeenkomsten met hetzelfde bedrijf niet nagekomen zijn.

Arjan Bijnen, 8 oktober 2007 3:53 pm

@Steven: Bij deze een vraag waar ik graag de juridische kant van het verhaal zal willen weten.

Een van de grotere computerzaken in deze omgeving is Alternate uit Ridderkerk. Op het moment dat (particuliere-)klanten hier een bestelling via internet doen, wordt van hun geacht dit via iDEAL te betalen. Daarna kan de klant zijn/haar pakket in Ridderkerk gaan ophalen.

Bij het ophalen van het pakket wordt er aan de klant een legitimatie gevraagd om te bewijzen dat de klant ook werkelijk de klant is. Wanneer de klant echter zijn/haar paspoort overhandigt wordt deze binnen no-time onder het kopieer apperaat gegooit zonder toestemming van de klant. Als de klant hier vervolgens wat van zegt krijgt hij/zei een antwoord van als het je niet aanstaat krijg je de spullen ook niet mee.

Mag Alternate dit zomaar doen?? Elke baliemedewerker doet dit namelijk gewoon maar en de klant heeft geen overzicht of de medewerker eerlijk genoeg is en inderdaad maar 1 kopie maakt voor hun administratie. Je kan dus ook niet zien of er stiekem nog een kopie voor thuis gekke zaken mee uit te voeren.

Steven Ras, 9 oktober 2007 10:55 am

@Arjan:

Het is in verband met fraude goed dat Alternate bij het ophalen van het pakket om een geldig legitimatiebewijs vraagt. Dat Alternate vervolgens overgaat tot het kopiëren van het legitimatiebewijs is opmerkelijk. Misschien dat een Alternate op een later tijdstip aan wil tonen dat het pakket daadwerkelijk door de eigenaar is afgehaald. De medewerker van Alternate dient kenbaar te maken met welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast bevat het legitimatiebewijs een sofi-nummer. Het verwerken van deze persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan (toestemming nodig van de ministerraad). Je zou eerst een klacht kunnen indienen bij Alternate. Wordt op deze klacht niet of niet naar behoren gereageerd, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht bij het College bescherming persoonsgegevens in te dienen.

Artikel 24 Wbp ziet toe op het gebruik van het sofi-nummer:

1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

Danny Mekic', 22 oktober 2007 7:53 pm

Nog even in aanvulling op mijn voorgaande bijdrage, een verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek:

6:52 BW luidt:
1.
Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

2.
Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

Steven Ras, 22 oktober 2007 8:33 pm

@Danny:

Bedankt voor je toevoeging. Je noemt alleen de algemene regeling voor opschorting. Het gaat echter om een wederkerige overeenkomst. Bij een wederkerige overeenkomst is de bijzondere regeling "de exceptio non adimpleti contractus" van toepassing (artikel 6:262 BW). Deze bijzondere regeling biedt een ruimere mogelijkheid tot opschorting.

john, 26 september 2008 12:37 pm

Een collega van mij (bedrijf) wil graag weten of je een schadevergoeding kan eisen voor een betaling xxxx die niet voldaan wordt.

Bijvoorbeeld: je wilt het geld (wat zakelijk is) gebruiken voor nieuwe investeringen die inkomsten gaan opleveren. Als het bedrag nu niet betaald wordt, is het dan mogelijk om daarvoor een schadevergoeding te eisen wegens mislopen van inkomsten?

 • Pingback: Vraag het Mr. Ras: Resellers - ICTRecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.