Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag evaluatiebijeenkomst numerieke .nl-domeinnamen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 2 april 2008 08:14 uur

SIDNAfgelopen maandag werd door SIDN in Maarssen de evaluatiebijeenkomst over de landrush numerieke .nl-domeinnamen georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst blikte SIDN terug op het verloop van de landrush, de feedback van deelnemers en haar eigen evaluatie onder de deelnemers.

Stilte voor de storm
Naar aanleiding van de problematiek kreeg SIDN op de eerste dag van de landrush (donderdag) maar 5 calls over de landrush binnen en op de tweede dag (vrijdag) zelfs maar 2. Nadat de aanvragen waren ingediend bij DRS en de registraties voltooid waren, kreeg SIDN ineens een heleboel klachten over zich heen.

Voorafgaand aan de landrush heeft SIDN naar eigen zeggen een groot aantal deelnemers gevraagd hoeveel numerieke .nl-domeinnamen ze zouden aanvragen. Geen enkele deelnemer gaf aan meer dan 250 domeinnamen aan te gaan vragen. Daarnaast stelde Vastenburg dat er ook op het gepubliceerde draaiboek, geen reacties waren gekomen.

Verder is er ook bewust voor gekozen om zo min mogelijk technische beperkingen tijdens de landrush in te stellen. Daarbij werd er bewust gekozen om géén beperking aan het aantal te gebruiken IP-adressen te stellen én ook SMTP pipelining toe te staan. De gedachte hierachter was dat grote deelnemers met veel klanten, ook logischerwijs meer mailservers zullen hebben. Daarnaast wilde SIDN ruimte laten voor de principes van een landrush, die uiteindelijk toch gaat om de snelste sterkste en slimste.

Terugeisen
Ondanks dat landrush principe vond SIDN na analyse van de gegevens dat er toch twee partijen waren die zodanig veel van de beschikbare capaciteit hebben gebruikt tijdens de landrush, dat daar tegen moest worden opgetreden. Het gaat daarbij om Blixem en MijnAlbum.

SIDN kon wel alle landrush domeinnamen van deze twee partijen terug eisen, maar dan zou SIDN over twee jaar nog aan het procederen zijn, zo verklaarde Meijer. Daarnaast moest de eis die werd neergelegd juridisch haalbaar en onderbouwd zijn. SIDN was men van mening dat het gebruik van meer dan 20 procent van de beschikbare verbindingen juridisch te onderbouwen zou zijn, zodat beide partijen niet direct “see you in court” zouden roepen.

Volgens Meijer is er dan ook niet onderhandeld over de hoeveelheid domeinnamen die er moesten worden teruggegeven. SIDN heeft een eis op tafel gelegd en daar hebben beide partijen mee ingestemd. Daarnaast heeft SIDN beide partijen ook géén vergoeding gegeven noch zijn er lopende rekeningen kwijtgescholden door SIDN.

Bij de vaststelling of er opgetreden moest en kon worden, heeft SIDN drie criteria gehanteerd. Allereerst moest de deelnemer een onevenredig beslag hebben gelegd op de capaciteit van de systemen van SIDN. Daarnaast moest dat tot gevolg hebben dat de deelnemer zichzelf daarmee onevenredig bevoordeelde en anderen onevenredig benadeelde. Op basis van die drie criteria was er enkel reden om op te treden tegen Blixem en MijnAlbum.

Deelnemers evaluatie
De belangrijkste resultaten van de deelnemers evaluatie van SIDN:

  • 64% is het eens met de op basis van het Domeinnaamdebat gemaakte keuze voor een landrush.
  • 44% voorzag naar aanleiding van het draaiboek problemen. De helft hiervan heeft aangegeven hierover contact te hebben gezocht met SIDN.
  • 80% vindt dat SIDN niet de juiste maatregelen heeft genomen om de landrush in goede banen te leiden.
  • 90% vindt dat de landrush oneerlijk is verlopen.

Interessant aan deze resultaten is dat ondanks dat de 22% geënquêteerde deelnemers stelt contact te hebben opgenomen met SIDN, terwijl er helemaal geen calls door SIDN waren geregistreerd met opmerkingen over het draaiboek, zo stelde Vastenburg.

Een ander interessant punt was dat Meijer uit zichzelf zei dat SIDN de resultaten niet tot 2.200 deelnemers hadden geextrapoleerd, als verwijzing naar het rapport ISPConnect waar SIDN over stelde dat daarin geextrapoleerd was. Toen ik daarover opmerkte dat het onmogelijk is om als ISPConnect tot 2.200 deelnemers te extrapoleren als er maar 511 deelnemers mee hebben gedaan. Meijer gaf aan dat met mij eens te zijn. Daarmee heeft Meijer toegegeven dat de kritiek van SIDN op het rapport van ISPConnect onterecht is geweest!

Heruitgifte
Verder is er natuurlijk ook gesproken over wat er moet gebeuren met de domeinnamen die door Blixem en MijnAlbum zijn teruggegeven. Die teruggave gebeurt willekeurig zonder de mogelijkheid tot cherry picking door beide deelnemers of SIDN.

SIDN heeft vier scenario’s voor het heruitgeven besproken:

1. Verloten van de domeinnamen onder de aanvragers.
2. Het vergeven van de domeinnaam aan de tweede aanvrager.
3. Een nieuwe landrush onder strikte voorwaarden
4. Het veilen van de domeinnamen

Bij alle scenario’s is het uitgangspunt dat enkel deelnemers domeinnamen mogen aanvragen, die ze ook tijdens de landrush hebben aangevraagd. De eerste twee scenario’s hebben een doorlooptijd van enkele weken en vergen ook geen actie van deelnemers. De laatste twee scenario’s hebben een doorlooptijd van enkele maanden en vragen wel inspanningen van de deelnemers. Door een van de aanwezigen werd een vijfde mogelijkheid aangedragen om het gewoon “los te laten”, waarbij er setjes van de domeinnamen onverwachts weer voor registratie worden vrijgegeven.

Na de uitwisseling van verschillende ideeën over de scenario’s door de aanwezigen is er besloten om te peilen waar de voorkeur naar uit gaat. Het grootste deel van de aanwezigen (15) vond verloten de beste optie, vergeven aan de tweede aanvrager en veilen werd door 2 aanwezigen gesteund, de vijfde mogelijkheid om het los te laten werd door 1 aanwezige gesteund en niemand was voorstander van een nieuwe landrush onder strikte voorwaarden. Daarbij moet ik wel opmerken dat dit enkel een peiling was en geen stemming om te bepalen wel scenario wordt gekozen.

Belangrijk is wel om op te merken dat ook Blixem en MijnAlbum in alle scenario’s gewoon weer mogen meedoen. Alle domeinnamen die enkel door beide partijen zijn aangevraagd zullen zelfs vrijwel rechtstreeks weer aan hen toevallen. Ik schat zelf op basis van de gegevens over het aantal domeinnamen dat naast hun ook door tenminste één andere deelnemer is aangevraagd om zo’n 2.000 domeinnamen gaat.

Geslaagde bijeenkomst
Verder merkte Meijer nog op dat de deelnemers helaas sterkere regulering van het registry willen. Daar was ik het natuurlijk niet mee eens, het feit dat er voor iets nieuws, dat eenmalig plaats vindt te weinig regels en beperkingen waren, wil nog niet zeggen dat ook de wens impliceert om het hele .nl-registry na 20 jaar, waarvan 10 jaar onder de vleugels van SIDN, ineens zwaar te reguleren. Dat was Meijer met mij eens.

Gezien de bijeenkomst een informeel karakter had, heb ik de discussies die zijn gevoerd inhoudelijk zoveel min mogelijk meegenomen in mijn verslag. Wel wil ik opmerken dat dat er tussen SIDN en deelnemers onderling flink gediscussieerd is. Dit vond ik zeer verfrissend. Ik zou dan ook graag zien dat dit soort open discussies vaker mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens de SIDN relatiedagen. Als laatste wil ik nog opmerken dat de aanwezigen positief waren over de evaluatiebijeenkomst.

Geoffrey, 2 april 2008 4:08 pm

Ik blijf vinden dat de SIDN een grote fout heeft gemaakt. Ik kan uit bovenstaand artikel alleen maar opmaken dat ze de fout bij partijen als MijnAlbum leggen, wat helemaal niet het geval is. De SIDN heeft er zelf voor gekozen om ruimte te laten voor dergelijke acties. Als ze er dan effectief komen gaan ze rondstrooien dat ze alleen maar ruimte wilden laten voor de gang van zaken tijdens een landrush. Sorry, maar dit is toch gewoon om je kapot te lachen?

Het hele gebeuren was gewoon één grote grap en die heruitgave zal niet anders zijn. Overigens, dat MijnAlbum en dergelijke partijen geen vergoeding hebben gekregen voor hun domeinen / investeringen in materiaal, uurtarieven, etc. vind ik al helemaal sterk. Mocht ik van hen zijn ik zou er echt niet mee akkoord gaan.

Jan, 2 april 2008 6:53 pm

Ligt het nou aan mij of laat het taalgebruik her en der te wensen over?

Memnon, 2 april 2008 6:58 pm

Just wondering:

Is dit nou geschreven met de ISPAM journalistieke pet op ? Of heb je de ISPConnect pet op ?

Arnout Veenman, 2 april 2008 7:15 pm

@Memnon, ISPam.nl staat volledig los van ISPConnect. Alles op ISPam.nl is redactioneel/journalistiek. Mijn aanwezigheid tijdens de bijeenkomst was wel vanuit beide rollen.

@Jan, je hebt gelijk het bericht was onder het gewenste taalkundige niveau. Daar ga ik zo mee aan de slag.

Tim, 2 april 2008 7:25 pm

Het taalgebruik is inderdaad erg rommelig, leest erg lastig en is soms zelfs helemaal niets van te begrijpen. Ik vind overigens dat de auteur teveel schrijft met nadruk op hoe goed SIDN is waardoor het bijna op kwijlen bij SIDN lijkt.

Lijkt erop dat ik niets gemist heb bij SIDN, en misschien alsnog enkele domeinnamen toegewezen krijg.

pieter, 2 april 2008 7:36 pm

suggesties van luxe nep taalkunde :)

Geoffrey, 2 april 2008 7:42 pm

Voor zover ik kan zeggen is Arnout voldoende kritisch wat betreft de SIDN. Toch komt het in dit artikel inderdaad wel compleet anders over. Ik blijf wel bij m'n eerder geplaatst bericht.

Arnout Veenman, 2 april 2008 7:51 pm

Tijdens de bijeenkomst heeft SIDN ook het boetekleed aangetrokken, van een goed nieuws show was geen sprake. Echter heb ik me in het verslag zoveel mogelijk bij het verhaal dat door SIDN is verteld gehouden en heb ik de discussies die zijn gevoerd niet meegenomen.

Memnon, 3 april 2008 12:53 pm

Arnout ik vind het twee petten op tijdens zo'n vergadering hebben zeer warrig.

De SIDN bijeenkomst was er eentje voor deelnemers, niet voor journalisten.

Vindt het dan ook raar dat je daar gaat zitten als zowel journalist & als ISPConnect voorzitter (SIDN deelnemer), deel jij deze mening ?

Arnout Veenman, 3 april 2008 1:12 pm

Memnon, nee :)

Memnon, 3 april 2008 5:18 pm

*zucht*

Geoffrey, 3 april 2008 5:40 pm

Laat SIDN dan twee keer een bijéénkomst organisseren. Eén keer voor deelnemers en één keer voor de pers. Wat er in die bijéénkomst gezegd is, is afgaande op het artikel van toepassing voor zowat iedereen die een .nl in z'n bezit heeft of wil. Ik zie niet in waarom dat dan uitsluitend voor deelnemers zou moeten zijn.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.