Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Een boekje open doen over een webhosting overname, mag dat? (Deel 1)

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 augustus 2010 08:07 uur

In de webhostingbranche zijn overnames aan de orde van de dag. Helaas ontstaan er ook met enige regelmaat conflicten tussen de partijen betrokken bij de overname. Dat kan komen doordat na de overname blijkt dat de verkopende partij er een bende van heeft gemaakt of zelfs helemaal niet te goeder trouw blijkt te zijn.  Problemen  ontstaan ook vaak doordat er geen goede afspraken zijn gemaakt tussen partijen of deze niet goed zijn vastgelegd.

Wanneer overnames fout gaan zijn klanten vaak het kind van de rekening van de problemen die ontstaan. Klanten beklagen zich dan op hun beurt op ervaringensites of fora. Vaak is daarna de beer los en wordt vaak door één of beide bij de overname betrokken partijen een boekje open gedaan over de praktijken van de wederpartij (dit kan zowel de verkopende als de overnemende partij zijn). Vaak gaat het om beschuldigingen van het “stelen” van klanten door de verkopende partij, het niet betalen van de overnamesom of lijken in de kast bij het overgenomen bedrijf.  De vraag is alleen of men die beschuldigingen wel mag uiten!

Onwaarheden zijn altijd onrechtmatig (en vaak ook strafbaar)
Indien de beschuldigingen volstrekt onwaar zijn en puur worden geuit om de ander te schaden, dan is de vraag snel beantwoord. Nee, dat mag niet, dat is dan zonder twijfel een onrechtmatige daad en is ook nog eens strafbaar als laster.

Wanneer mag je een boekje open doen over de wederpartij?
Allereerst is het de vraag welk belang gediend is met het openbaar maken van de beschuldigingen. Er zijn daarbij drie gerechtvaardigde belangen die ermee gediend mogen zijn.

Ter noodzakelijke verdediging
Het sterkste belang is ter noodzakelijke verdediging, als je zelf wordt aangevallen (door beschuldigingen van de andere partij), moet je je zelf kunnen verdedigen. Je hoeft niet lijdelijk toe te zien hoe je naam door het slijk wordt gehaald. Dit kan bijvoorbeeld door met feiten de beschuldigingen van de ander te ontkrachten of door met feiten en omstandigheden aan te tonen dat de ander zich juist zelf schuldig maakt aan de verboden praktijken waarvan zij jou een verwijt maakt). Een en ander moet wel in verhouding staan. Een beschuldiging dat de je administratie niet op orde was, mag je niet pareren door te roepen dat de ander veroordeeld is voor oplichting.

Het informeren van (overgenomen) klanten of andere derden
Het tweede belang is het waarschuwen van je nieuwe klanten (of andere derden, zoals leveranciers) voor de praktijken van de vorige eigenaar, voorzover dat relevant voor de klant is. Indien bijvoorbeeld de verkopende partij aan klanten meldt dat ze nog steeds klant bij hem zijn en niet bij de overnemende partij of dat daar gerede aanleiding voor bestaat dan lijkt het mij geoorloofd dat klanten worden geïnformeerd over de situatie.

Daarbij mogen feiten en omstandigheden worden aangedragen om dat te onderbouwen. Per saldo is het natuurlijk zo dat door de (verwachte dreigende) mededeling van de partij die eerder zijn bedrijf inclusief klanten verkocht heeft verwarring ontstaat. Die verwarring is enkel weg te nemen met duidelijke feiten en argumenten. Het omgekeerde is bij dit voorbeeld ook mogelijk. Indien alleen de colocatie klanten zijn verkocht en de overnemende partij schrijft ook de dedicated klanten van de verkopende partij aan. Er kunnen natuurlijk meer redenen zijn waarom het van belang kan zijn om klanten te informeren.

Het algemeen belang
Het derde belang dat het rechtvaardigt om een boekje open te doen over de wederpartij is het algemeen belang. De eisen hiervoor zijn het zwaarst. Het gaat hier namelijk niet om de directe belangen van derden, maar feitelijk om het belang van een ieder om gewaarschuwd te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de kopende partij alle verplichtingen van de verkopende partij heeft overgenomen (inclusief schulden), maar naar schuldeisers van de verkopende partij dit juist ontkent. Een ander voorbeeld is dat de verkopende partij onder de (verkochte) handelsnaam toch activiteiten blijft ontplooien, waardoor er verwarring ontstaat met welk bedrijf er zaken wordt gedaan. In deze gevallen kan het gerechtvaardigd zijn om in het algemeen belang een mededeling te doen.

Zwaardere eis als beschuldigingen op een forum geuit worden.
In alle gevallen moet er een gerechtvaardigde reden zijn om een beschuldiging in de openbaarheid te brengen. Maar dit geldt zeker als een beschuldiging bekend gemaakt wordt via een forum. Een reden kan zijn dat men niet de gegevens van alle personen die men wil bereiken heeft en dat men via de plaats waar het wordt gepubliceerd veel van die mensen kan bereiken. Het in het wilde weg plaatsen van beschuldigingen op verschillende fora is in veel gevallen echter niet rechtmatig.

In normale (zakelijke) conflicten, waarbij de belangen van derden of het algemeen belang niet in het geding zijn, is een boekje open doen niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over de uitleg van condities in het contract, bijvoorbeeld dat minimaal 80% van het klantenbestand moet blijven, waarbij de ene partij zegt dat het over een percentage van de omzet gaat en de ander dat het gaat om een percentage van het aantal klanten of het simpelweg niet betaald krijgen van de overnamesom. Voor dit soort conflicten is een gang naar de mediator of rechter de geëigende weg.

In deel 2 dat volgende week wordt gepubliceerd, beschrijf ik de consequenties van het onrechtmatig een boekje open doen over een webhosting overname.

Update: Arnoud Engelfriet wijst er in de comments terecht op dat indien er geheimhouding overeengekomen is, dat er dan sprake zal zijn van contractbreuk. In deel 2 besteed ik aandacht aan de contractuele kant, waarbij ook de gevolgen van geheimhoudingsbepalingen aan bod komen.

Arnoud Engelfriet, 23 augustus 2010 1:20 pm

Goed artikel! Let ook op dat in het contract vaak een geheimhoudingsbepaling staat, als dat zo is dan mag je dus ook geen terechte, ware opmerkingen over het contract doen. Dat is gewoon contractbreuk (zeer uitzonderlijke situaties daargelaten).

Arnout Veenman, 23 augustus 2010 1:40 pm

Een terechte opmerking over de geheimhoudingsbepalingen. In deel 2 besteed ik daar aandacht aan. In 'normale situaties' levert het doen van mededelingen contractbreuk op, maar als een van de bovengenoemde belangen zich voor doet, dan is er waarschijnlijk al sprake van een uitzonderlijke situatie (en/of contractbreuk van de wederpartij). Het komt dan aan op een belangenafweging. Het blijft daarom oppassen met geheimhoudingsbepalingen en toch de openbaarheid opzoeken.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.