Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Domeinnaam op naam van een failliete hoster, wat nu?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 27 december 2010 08:01 uur

Een hoster registreert domeinnamen van zijn klanten op zijn eigen naam en gaat failliet. Na faillissement zegt de curator niets met de domeinnamen te maken te hebben, maar ondertussen weigert hij ook mee te werken aan de verhuizing en houderwijziging van de domeinnamen. Dit is de casus die ik vorige week op webhostingtalk.nl aantrof. Veel hosters denken dat de getroffen klanten – die de domeinnamen naar hen willen verhuizen – nu de pineut zijn. Gelukkig is dat niet zo.

De overeenkomst om de domeinnaam te registreren door de hoster is namelijk een lastgevingsovereenkomst (art. 7:414 BW) . In dit geval is de last die de hoster (de lasthebber) heeft om een domeinnaam voor de klant (lastgever) te registreren. Hij kan de domeinnaam bij de uitvoering van de last op eigen naam registreren (uiteraard moet de overeenkomst zich daar verder niet tegen verzetten, maar in beginsel kan het gewoon).

Nu de hoster failliet is gegaan blijft de hoster de rechthebbende op de domeinnaam. In het geval van het kopen van een brood zou dit anders zijn. Indien ik mijn buurman vraag een brood te kopen in de winkel en mijn buurman neemt die last op zich. Zodra hij het brood koopt wordt ik de eigenaar en bezitter van het brood, terwijl mijn buurman enkel “houder” van het brood wordt (art. 3:110 BW). Echter in het belang van de betrouwbaarheid van het openbare register dat registries aanhouden geldt dit niet voor domeinnamen.

Wel is de hoster bij het opzeggen van de lastgevingsovereenkomst verplicht om de domeinnaam aan de klant te leveren. Door het faillissement eindigt de lastgevingsovereenkomst van rechtswege, waardoor deze verplichting ontstaat. Helaas betekent het faillissement ook meteen dat deze verplichting niet meer kan worden afgedwongen en daarmee alsnog in het faillissement van de hoster valt.

Gelukkig is er een oplossing, in het geval van faillissement van de hoster, dan kan de klant (de lastgever) de voor overgang vatbare rechten (het recht op een domeinnaam is vatbaar voor overgang, door een houderwijziging) van de hoster (de lasthebber) op hem laten overgaan door zowel het registry als de hoster een schriftelijke verklaring te sturen (art. 7:420 lid 1 BW).

Toestemming of instemming van het registry noch de hoster is vereist om de rechten op de klant te doen overgaan. De rechten op de domeinnaam gaan van rechtswege over op de klant. Het registry kan aan de hoster (lasthebber) wel vragen wie de klant (lastgever) is, om zo te controleren of de persoon die aanspraak op de domeinnaam maakt, wel daadwerkelijk de lastgever is. De hoster is verplicht om dit aan het registry mede te delen (art. 7:420 lid 3 BW).

Uiteraard blijft men aangewezen op medewerking van het registry in kwestie. Mocht het registry niet willen meewerken (ook al is men daar rechtens toe gehouden), dan blijft de klant aangewezen op de gang naar de rechter of een andere vorm van geschillenbeslechting. In het geval dat dit SIDN is kan men voor een beroepszaak laagdrempelig terecht bij het College voor Klacht en Beroep van SIDN zelf. De kosten hiervoor zijn met 50 euro ook laag en worden zelfs teruggestort indien men in het gelijk wordt gesteld.

Maarten Simon, 29 december 2010 4:18 pm

Beste Arnout,

Even een korte reactie op je stuk namens SIDN.

Zoals bekend is SIDN een verklaard tegenstander van het registreren van .nl-domeinnamen op naam van de registrar. De geldende algemene voorwaarden voor registrars verplichten registrars dan ook bij de registratie van .nl-domeinnamen de domeinnaam op naam van de klant te registreren. Hiervan kan alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant – dus niet op basis van algemene voorwaarden - worden afgeweken en daarbij dient de registrar de klant op de risico’s te wijzen. Hoewel dit niet uitdrukkelijk vermeld is, wordt daarmee onder andere gedoeld op het risico van faillissement van degene op wiens naam de domeinnaam wordt geregistreerd.

Vervolgens vrees ik dat voor .nl-domeinnamen een beroep op lastgeving in de door jou geschetste casus op strikt juridische gronden niet opgaat. De huidige algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders (art. 15.4) bepaalt namelijk dat een .nl-domeinnaam in juridische zin niet wordt overgedragen, maar dat bij een wijziging domeinnaamhouder het recht van de ene houder eindigt en er een nieuw recht voor de opvolgende houder ontstaat. Een .nl-domeinnaam is daarmee niet een voor overgang vatbaar recht in de zin van art. 7:420 lid 1 BW.

Over de (on)wenselijkheid hiervan kun je discussiëren, en misschien is het goed die discussie een keer te voeren, maar de consequentie van het bovenstaande is dat SIDN op dit moment niet op verzoeken op grond van art. 7:420 BW in zal gaan.

Maarten Simon
General counsel
SIDN

Arnout Veenman, 30 december 2010 11:28 am

Maarten, het is een interessante draai die je (SIDN) geeft aan de vraag of het recht op een .nl-domeinnaam een overdraagbaar recht is. Zoals ik de bepaling in art. 15.4 algemene voorwaarden SIDN lees, sluit deze bepalingen een contractsovername uit (art. 6:159 BW). Dit artikel ziet er echter niet op om de overdracht van .nl-domeinnamen onmogelijk te maken, integendeel, het legt uit wat de juridische gevolgen van de overname van het recht op een .nl-domeinnaam zijn. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden enkele jaren geleden ging een domeinnaam nog wel op basis van contractsovername over, vgl. Faber (2009), p.50. De huidige rechtsfiguur heeft zeer sterke gelijkenis met de contractsovername. De vraag is daarom niet of dat deze toch niet als zodanig moet worden aangemerkt. Daarnaast is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het geval zoals ik dat in mijn artikel heb beschreven onaanvaardbaar om met een beroep op art. 15.4 de werking van art. 7:420 BW te blokkeren.

Naast de juridische kant van de zaak irriteer ik mij er mateloos aan hoe SIDN zich continue aan haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid probeert te onttrekken, waarbij het gaat over kwesties met individuele domeinnamen. In bepaalde gevallen valt daar wat voor te zeggen, maar vaak gaat om het frustreren van de uitoefening van rechten - zoals in dit geval - om maar te voorkomen dat men zelf op enig moment partij kan worden in het geschil tussen derden. Misschien wordt het tijd om de naam te wijzigen in Stichting Internet Domeinexoneratie Nederland.

Maarten Simon, 31 december 2010 12:03 am

Beste Arnout,
Redelijkheid en billijkheid doet hier naar mijn idee niet ter zake. De klant van de failliete hoster heeft een recht of heeft dat niet en bij .nl-domeinen bestaat dat recht niet. Zoals gezegd kun je over de (on)wenselijkheid hiervan twisten en zouden we de kunnen overwegen de voorwaarden op dit punt te wijzigen. Alternatief is om de regels over het registreren op naam van de registrar strenger te handhaven zodat het probleem aan die kant wordt opgelost.

Ik herken mij vervolgens niet in je stelling dat SIDN 'zich continue aan haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid probeert te onttrekken, waarbij het gaat om kwesties met individuele domeinnamen'. Dat is bepaald niet het geval.

Arnout Veenman, 4 januari 2011 11:55 am

Maarten, ik kan je niet volgen. In elke contractuele relatie spelen redelijkheid en billijkheid een rol, voor de niet juristen: artt. 6:2 en 6:248 BW. Het laatste artikel ziet er juist op om rechten die er niet zijn te creëren of die er wel zijn in bepaalde gevallen buiten toepassing te laten, in het geval dat de de uitkomst anders onaanvaardbaar zou zijn.

Dit zou enkel anders zijn als een domeinnaam als zodanig (dus niet de vordering op SIDN om de domeinnaam te registeren) een goederenrechtelijk recht is. Hier is nog geen eenduidige jurisprudentie over, maar een aantal keer is beslist dat dit het geval is. Bijkomend gevolg is dan wel dat het recht op de domeinnaam dan via de regels van het goederenrecht overdraagbaar is (en in dat geval kan SIDN domeinnamen niet onoverdraagbaar maken).

De uitleg die je van het recht geeft, is helemaal zoals dat SIDN goed uitkomt, terwijl een en ander juridisch anders in elkaar zit en dat zie ik keer op keer gebeuren. Het zou goed zijn als hierover door een onafhankelijke geschillenbeslechter bijvoorbeeld de CkvB (of de rechter) een oordeel over wordt gegeven.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.