Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: stilzwijgende contractverlenging bij hosters (1/4)

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 28 oktober 2011 08:06 uur

Op 1 december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. Hoewel deze wet vooral gericht is op langlopende contracten met sportscholen, tijdschriften en andere abonnementen, is de wet algemeen. Ook hostingbedrijven die met consumenten zaken doen, krijgen hier dus mee te maken. Voor ISPam heeft ICTRecht een serie artikelen geschreven waarin de wet wordt uitgelegd en de gevolgen worden beschreven die de wet heeft voor hostingbedrijven. Deze week deel 1.

De Wet Van Dam geldt voor alle contracten die met consumenten worden gesloten. De Wet Van Dam geldt dus ook voor hosting van websites en voor registratie van domeinnamen. Natuurlijk moet de klant wel een consument zijn. Een consument is een particuliere persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluit. Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de gewone regels uit de algemene voorwaarden van de leverancier. Wie aan consumenten én bedrijven levert, moet dus twee regels hebben: één conform de Wet Van Dam voor consumenten, en een naar eigen keus voor bedrijven.

Internetbedrijf Netvlies schreef in haar blog van mei dit jaar dat de Wet Van Dam niet geldt ‘voor abonnementen waarbij de leverancier al dermate gebonden is aan inkoop, dat het onredelijk is om deze regeling te hanteren’. Wij hebben geen idee waar dit vandaan komt, maar dit staat niet in de wet en is ook niet gebaseerd op enige rechtspraak (jurisprudentie). Volgens ons is deze mededeling echt onjuist.

Opzegtermijn
Een hostingbedrijf moet op twee punten rekening houden met de Wet Van Dam:

– Na de eerste stilzwijgende verlenging moet de consument op elk moment kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. En een maand wil hier zeggen de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. Zegt de consument op op 15 januari, dan heeft dat effect op 15 februari. Niet op 1 maart, wat een kalendermaand na 15 januari is.

– De consument mag onder de Wet Van Dam te allen tijde opzeggen via hetzelfde kanaal als waarlangs hij het hostingcontract is aangegaan. Als men dus telefonisch of via een website een abonnement afsloot, moet men dit ook langs die weg kunnen aangaan. Een bedrijf mag niet eisen dat men schriftelijk opzegt, en weigeren de opzegging te accepteren als men toch de telefoon of de website gebruikt.

Wordt dit niet correct in de voorwaarden gezet, dan geldt er geen opzegtermijn. De consument mag dan op elk moment opzeggen en is een dag later van het contract af. Ook kan (in theorie) de Consumentenautoriteit een boete opleggen.

Bestaande contracten
De wet treedt ook voor bestaande contracten in werking per 1 december 2011. Er is geen overgangsregeling voor bestaande contracten. De invoering was in 2010 en bevatte een wachttijd van 13 maanden zodat bedrijven deze periode hadden om hun voorwaarden aan te passen. Na deze periode is de wet meteen van kracht. Wie dus als consument nu al in een stilzwijgend verlengd contract zit, mag per 1 december een opzegging mededelen en die treedt dan per 1 januari 2012 in werking.

In vervolgartikelen bespreken we specifieke aspecten van de Wet Van Dam voor hostingbedrijven. En natuurlijk beantwoorden we graag jullie vragen hieronder!

Tim Quax, 28 oktober 2011 7:58 am

Hoe zit het dan met refunds? Als een domeinnaam wordt verlengt, en een maand later is opgezegd, moet er dan 90% van het registratie-bedrag teruggegeven worden?

Het lijkt me, als er een abbonnement werkelijk opgezegd wordt, dat je 1 maand de dienst gebruikt, en 1 maand de dienst betaald, zodat de hoster de kosten mag dekken.

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 28 oktober 2011 10:23 am

Op domeinnamen komen we in een vervolgbericht terug. Maar in het kort, ja je moet een refund geven als men tussentijds opzegt.

Dick Tump, 28 oktober 2011 10:41 am

Maar geldt dit dan ook bijvoorbeeld voor een dedicated server? Op zich is dat een zakelijk product, maar een particulier mag het in principe wel bestellen bij ons.

Peter, 28 oktober 2011 11:22 am

Dick Tump, het maakt toch niet uit wat voor "product" het is, het gaat er om wie het afneemt.

Erik, 28 oktober 2011 11:25 am

En wat nu als een particulier nu een 3 jarig contract heeft, 1 jaar geleden afgesloten? Kan deze vanaf 1 december opzeggen of kan dat pas na de automatische verlenging over 2 jaar?

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 28 oktober 2011 12:29 pm

De Wet Van Dam geldt voor verlengingen. Die maken het contract tussentijds opzegbaar met steeds een maand opzegtermijn. Bij het eerste contract kun je dus geen beroep doen op deze wet.

Een driejaarstermijn is wel zéér twijfelachtig voor een eerste contract met een consument. Hoofdregel is een jaarcontract. Wil je meer dan dat, dan moet daar een flink voordeel voor de consument tegenover staan.

Danny, 28 oktober 2011 2:05 pm

Wat ik mij al enige tijd afvraag. Er staat dat ztilzwijgend verlengen niet is toegestaan. Hoe gaat dat in werking als je ruim voor het einde van de opzegperiode contact met je opgenomen wordt betreffende dat je nog xx dagen hebt om op te zeggen, dat er anders verlengt wordt per contractdatum.

Is dit wel toegestaan? De klant is er namelijk van op de hoogte dat er verlengt gaat worden.

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 28 oktober 2011 2:45 pm

Op de hoogte zijn is niet genoeg. Het gaat erom of de consumentklant expliciet zégt dat hij wil verlengen. Dan is het een expliciete verlenging en mag je hem weer voor een jaar binden.

Maasman, 31 oktober 2011 10:01 am

Hierboven wordt de suggestie gewekt dat abonnementen ook na 1 december 2011 nog wel stilzwijgend met bepaalde tijd mogen worden verlengd, mits het abonnement na de verlenging maar kan worden opgezegd met maximaal één maand opzegtermijn. Dat klopt niet; alleen abonnementen op kranten en tijdschriften mogen met een bepaalde duur (max 3 maanden) stilzwijgend worden verlengd, andere abonnementen mogen mi alleen stilzwijgend in onbepaalde tijd doorlopen. Telecomabonnementen mogen volgens de huidige telecomwet wel met bepaalde tijd worden verlengd, mits daarna opzegbaar met max 1 maand opzegtermijn. Staatssecretaris Heemskerk heeft in zijn brief dd 7 okt. 2009 aan de Tweede Kamer zijn verbazing er nog over uitgesproken dat dit in art 236 en 237 anders zou uitpakken dan in de Telecomwet, niet alleen omdat dit het niet duidelijker maakt voor de consument, maar ook omdat een abonnement voor bepaalde tijd voor de consument ook voordelen kent, zoals prijszekerheid.

De Telecowmet bevat voor zover mij bekend geen maximum verlengtermijn en ik ga ervan uit dat de huidige maximale verlengtermijn van de algemene regels in de zwarte lijst dan van toepassing zijn waarin nu nog maximaal 1 jaar stilzwijgend verlengen is toegestaan. Ik vraag mij af of invoering van de wet per 1 december hier een einde aan maakt en of telecomabonnementen per 1 december ook alleen in onbepaalde tijd mogen doorlopen met max 1 maand opzegtermijn. Wie kan hier helderheid over verschaffen?

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 31 oktober 2011 10:13 am

@Maasman: Een hostingcontract is geen telecomcontract, want hosting is geen communicatiedienst in de zin van de Tw. (Het is een dienst van de informatiemaatschappij, art. 3:15d BW en die is per definitie uitgesloten van "elektronische communicatiedienst", zie 1.1f Tw)

In de wet zoals aangenomen http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20101130/publicatie_wet_4/f=/vil4dvk53dfe.pdf staat op de zwarte lijst (236 sub j, nieuw) een verbod op een "stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur". BEIDE situaties zijn dus verboden.

De escape is in beide gevallen hetzelfde: "de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand".

Een hostingcontract mag dus wél met een jaar worden verlengd, zolang de consument maar op elk moment het contract kan opzeggen met één maand opzegtermijn.

Voordeel van per jaar verlengen is dat je ook voor een jaar vooruit mag factureren (als je dat commercieel gezien wilt). Wel moet je natuurlijk het te veel betaalde terugbetalen bij de tussentijdse opzegging.

Administratief lijkt me verlengen met onbepaalde tijd en per maand factureren eenvoudiger.

Overigens geldt óók bij telecomcontracten dat men stilzwijgend met bepaalde tijd mag verlengen, zolang ook dan maar de opzegtermijn één maand is en mits de consument de overeenkomst dan maar te allen tijde kosteloos kan opzeggen. Zie art. 7:2a Tw lid 2 voor de bepaalde-tijdsituatie.

Maasman, 31 oktober 2011 10:48 am

Dat een hostingcontract is uitgesloten begrijp ik, het was meer een vraag in algemene zin.

Maar volgens mij klopt het toch niet wat je zegt; abonnementen anders dan telecomabonnementen mogen m.i. echt niet met bepaalde tijd worden verlengd, ook niet als ze daarna opzegbaar zijn met maximaal één maand opzegtermijn. Doe je dat wel, dan is het abonnement per direct vernietigbaar en hoeft de abonnee niet eens een opzegtermijn in acht te nemen. Zou in art. 236 lid 1 J een extra komma zijn geplaatst tussen 'onbepaalde duur' en 'zonder' dan zou dit anders kunnen zijn. Zelf vind ik het ook onbegrijpelijk dat de wetgever hiervoor gekozen heeft, want dan zijn er weer twee licht afwijkende regelingen en het wordt er niet helderder op, maar het is volgens mij wel de realiteit. Zie ook de brief van staatssecretaris Heemskerk waarin hij spreekt van het verbod op stilzwijgend verlengen, en schrijft 'alleen bedingen die leiden tot stilzwijgende voorzetting van de overeenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde duur zijn nog toegestaan, mits de consument de gelegenheid heeft de overeenkomst op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand'.. (dus geen escape in de vorm van opzegging, dus een onvoorwaardelijk verbod). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30520/kst-30520-18?resultIndex=12&sorttype=1&sortorder=4

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 31 oktober 2011 10:59 am

@Maasman: uit je eigen bron:

Door het introduceren van artikel 7.2a lid 2 van de Telecommunicatiewet heeft het kabinet er uitdrukkelijk voor gekozen dat telecommunicatie-contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde duur stilzwijgend kunnen worden verlengd of vernieuwd. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een verlenging of vernieuwing voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur. In alle gevallen echter is de consument bevoegd om de overeenkomst vanaf het moment van verlenging te allen tijde op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van ten hoogste een maand in acht genomen moet worden.


Daar staat toch dat een telecomcontract wél met bepaalde tijd mag worden verlengd?

En over 6:236 sub j: ah ik snap nu wat je bedoelt:
leidt tot
- stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een
overeenkomst voor bepaalde duur,
dan wel tot
- een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft ...

Ik moet zeggen dat ik het nog niet eerder zo heb gelezen. Ik kom hier op terug.

Maasman, 31 oktober 2011 11:09 am

Ja, klopt. Telecomcontracten wel, maar andere contracten dus niet, m.u.v. kranten en tijdschriften die met max 3 maanden verlengd mogen, maar die abonnementen zijn dan weer niet tussentijds te beëindigen. Ik vind het onlogisch en onnodig om contracten alleen te mogen omzetten in onbepaalde tijd als je daarna toch mag opzeggen met max één maand. Daarom heb ik de wet eerst ook steeds zo gelezen dat zowel verlengen als omzetten in onbepaalde tijd mocht, mits opzegbaar. Maar als je het onder elkaar zet zoals jij hierboven hebt gedaan staat er echt dat verlengen niet mag en omzetten wel. Ben benieuwd naar je nadere analyse. Vriendelijke groet! Miranda

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 31 oktober 2011 11:41 am

Elders in diezelfde bron:

"Het is echter niet met volledige zekerheid te zeggen dat de onmogelijkheid om een overeenkomst stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen met een bepaalde duur in alle gevallen onverdeeld gunstig uitvalt voor consumenten. Het zou zo kunnen zijn dat consumenten in bepaalde gevallen hechten aan een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van hun contract voor een bepaalde duur, omdat aan een dergelijk contract voordelen kunnen kleven die wellicht niet aanwezig zijn bij de voortzetting van het contract als een contract voor onbepaalde duur. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan prijszekerheid."

Lekker verwarrend dus. Bedoelt hij hiermee dat hij kritiek heeft op de constructie uit het wetsvoorstel, of dat het wetsvoorstel ruimte biedt in die "bepaalde gevallen" waarbij de consument bv. prijszekerheid wenst?

Even verder gezocht, maar er wordt niet meer teruggekomen op de vraag hoe er omgezet mag worden bij stilzwijgende verlenging.

In de praktijk zou het weinig uit moeten maken, want als je altijd mag opzeggen (met een maand opzegtermijn) en je het eventueel aanbetaalde terugkrijgt, dan maakt het niet uit of je een jaarcontract had of een onbepaaldetijdcontract.

Je hebt gelijk dat áls omzetten naar een stilzwijgend nieuw jaarcontract niet mag, de consument het beding kan vernietigen. Daarmee is hij per direct van het verlengde contract af.

We zoeken verder.

Maasman, 31 oktober 2011 12:14 pm

Mee eens, dit kon veel helderder. Die passage in de brief heb ik zelf altijd gelezen als kritiek/suggestie tot wijziging van het wetsvoorstel van Heemskerk op het wetsvoorstel van Van Dam. Ik lees erin dat Heemskerk liever had gezien dat de wet Van Dam hetzelfde zou werken als de telecomwet, dus: verlengen of omzetten mits opzegbaar omdat dit tegemoet komt aan de wens dat abonnees niet te lang gebonden zijn, terwijl de voordelen van een abonnement voor bepaalde tijd wel mogelijk blijven. Bovendien zou het helderheid hebben geschapen: een zelfde regeling voor nagenoeg alle soorten abonnementen. Maar Van Dam heeft uiteindelijk niets met die suggestie gedaan. Sub J is ongewijzigd gebleven en daarom mag stilzwijgend verlengen mi in principe niet en omzetten in onbepaalde tijd wel.

Maurice, 31 oktober 2011 4:34 pm

@Arnoud,

Elke maand een nieuwe factuur lijkt me administratief juist uitermate vervelend. Webhosting is een tak van sport geworden waarin maandbedragen van <1 euro gebruikelijk zijn. Het sturen van een factuur per maand en dat administreren (ICL aangiftes e.d.) zorgt voor een onnodig hoge kostenpost, die zelfs de omzet kunnen overschrijden.

Het probleem wordt alsnog verlegd naar diezelfde consument die nu weliswaar per maand kan opzeggen, maar tegelijkertijd een hoger abonnementstarief moet betalen wegens de hogere kostprijs.

Het was verstandig geweest om bijvoorbeeld een orderbedrag vast te stellen waarvoor deze wet geld. Neem een .nl domein van Hostnet als voorbeeld (1,95 per jaar) waarvoor maandelijks een factuur gestuurd zou moeten worden...

Arjan, 1 november 2011 3:51 pm

Voor zover ik begrepen heb was er in het verleden sprake dat er een regel in deze wetgeving zal komen dat contracten over producten welke minder dan iets van € 25,00 wel gewoon stilzwijgend verlengt zouden mogen worden. Hoe is dit in deze wetgeving opgenomen? Kan hier namelijk niets over teruglezen hier.

Is het bij domeinnamen niet zo dat men in principe de overeenkomst direct sluit met het register van de domeinen zoals dit bij .nl van toepassing is? In dit geval zal bijvoorbeeld voor een .com domein een heel ander recht van toepassing zijn waarbij voor zover ik weet het niet verboden is om met een jaar stilzwijgend te verlengen?

Domeindiensten worden door vele vaak per jaar ingekocht... Bij .com, .org, .net etc. ontkom je hier zelf niet aan. Het zal voor een ISP natuurlijk erg nadelig zijn wanneer een klant 2 maanden na het 1ste jaar zijn domeindienst opzegt en men moet dus een refund van 10 maanden gaan uitvoeren, vooral omdat de marches relatief laag zijn. Onbetwist zullen de ISPs dan opties moeten gaan bedenken om over een dergelijke beëindiging kosten te gaan berekenen om zo toch uit de kosten te blijven komen. Kortweg; men moet weer creatief gaan worden ten nadele van de particuliere klant. De klant bijvoorbeeld een contract laten sluiten voor 5 jaar met daarin opgenomen een jaarlijkse betaling voor de dienst.

Denk niet dat we op dergelijke misselijke creatieve oplossingen zitten te springen maar voorzie erg grote problemen.

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 1 november 2011 3:54 pm

Dat idee is inderdaad geopperd maar uiteindelijk afgewezen als arbitrair en niet wenselijk voor de consument.

En ja, bij domeinnamen heb je een contract met de registry (zoals SIDN). Je hebt óók een contract met je hoster, want deze moet je aanspreken op het feitelijk geregistreerd houden. Beide contracten vallen onder de Wet Van Dam, hoewel je je bij een .com contract kunt afvragen of die wel naar Nederlands recht is.

Het volgende bericht staat voor vrijdag gepland.

Arjan, 1 november 2011 4:13 pm

Geld deze wetgeving overigens ook als een particulier een overeenkomst heeft gesloten met een buitenlandse firma? Andere creatieve oplossing zal bijvoorbeeld zijn om als bedrijf onder een andere "Nationaliteit" te gaan werken en je bedrijf te registeren in bijvoorbeeld België, Duitsland of zelfs het Oostblok. Waar de bedrijfsvoering vandaan gevoerd word doet er natuurlijk niet bepaald toe....

Arjan, 1 november 2011 4:15 pm

Ah, jou reactie is sneller als ik verwacht had Arnoud! Kijk uit naar je artikel van Vrijdag.

Peter, 1 november 2011 4:17 pm

Zijn wij trouwens het enige land met dit soort debiele wetten?

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 1 november 2011 4:21 pm

Elk land heeft zo zijn eigen creatieve wetten om de consument te beschermen. In België is bijvoorbeeld de uitverkoop aan banden gelegd: de 'solden' mag alleen binnen de bij wet aangewezen periodes. En in de weken voor de solden mag je je prijzen niet verlagen of verhogen.

D. Douma, 2 november 2011 12:59 am

Ik snap er volgens mij de ballen van maar ik probeer het even voor ogen te halen.

Als iemand voor 1 jaar webhosting & domeinnaam besteld en hij betaald voor 1 jaar in vooruit. Dan kan hij het eerste jaar gewoon zo halverwege opzeggen en dan recht hebben op een refund van de resterende 6 maanden?

OF

Als het jaar om is daarna kan hij maandelijks opzeggen?

Ik snap er namelijk geen reet van...
Dit zou dus betekenen dat als je bv een .com inkoopt voor die klant en de klant zegt in de 13de maand 'ik zeg op' dan zit je dus mooi met de resterende 11 maanden die je terug komt te betalen aan de klant (factuur per jaar) terwijl jezelf inkoopt voor 1 jaar. Dat is toch gewoon niet te doen?

Hoe lossen jullie dit op?

Peter, 2 november 2011 1:23 am

Je tweede voorbeeld dus. Zó moeilijk is het toch niet te begrijpen?

Wij doen -goddank- geen shared hosting, maar je kunt een klant toch gewoon duidelijk maken dat hij voor een jaar moet verlengen (dus een nieuw contract aan gaat) en dat je niet stilzwijgend verlengt? Lijkt me niet zo moeilijk eigenlijk...

Maurice, 2 november 2011 9:10 am

@Peter,

Klanten lezen emails over herinneringen al met regelmaat niet, dan wel voor een verlenging wil je zeggen? :)

Zeg je lekker het domein (of contract) op, krijg je na een half jaar het grootste gezeik over je heen mbt het domein dat ineens "gekaapt" is. Tsja, verantwoordelijkheid van de klant zou je zeggen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de klant om op tijd op te zeggen, echter lukt dat blijkbaar óók niet.

Telefoonabonnementen speelt dit probleem niet zo, omdat bedragen van 20/30 euro (of zelfs 100 euro) per maand gebruikelijk zijn. De extra administratieve lasten zijn al in de prijs verwerkt, ergo: als klant ben je alsnog de dupe van dit soort wetgeving omdat je meer betaald. Het zat er ook wel in, van de PvdA hoef je geen doordachte wetgeving te verwachten :)

D. Douma, 2 november 2011 10:21 am

@peter, nee maar wel allemaal frustrerend.

Wat je nu gaat krijgen is dat hosting bedrijven domeinnamen niet meer automatisch gaan verlengen en dan krijg je wat @maurice zegt. Je bent dan, als je niet reageert, je domeinnaam kwijt wat natuurlijk boosheid of ergernissen op gaat leveren voor sommige klanten.

Ik vind het jammer dat wij de dupe worden van bepaalde bedrijven die misbruik hebben gemaakt

Arjan, 2 november 2011 5:16 pm

Onderwerp houd mij, net al andere mensen in de branche, best wel bezig. Zit te denken dat we het jasje geheel anders moeten gaan verpakken.... Over domeinen betaald men dan geen jaarlijkse abbonementskosten meer, maar een jaarlijkse onderhouds of kosten om het domein tot stand te houden. Komt simpel weg op 1 jaarlijks bedrag maar betreft geen abbonement maar een servicekosten. Klanten kunnen maandelijks opzeggen maar de tot kosten om het domein tot stand te houden zijn ze dan wel kwijt en conform de overeenkomst verplicht te betalen... Persoonlijk denk ik ermee het probleem goed op te kunnen lossen, weet niet hoe Arnoud als jurist hierover denkt?

Wil graag een goede oplossing voor zowel ons als ISP als de particuliere klant zonder dat een van de partijen word benadeeld. Kan verschillende andere manieren verzinnen maar deze leiden slechts de consument om de tuin.... Lijkt me niet ons gezamelijke uitgangspunt.

D. Douma, 2 november 2011 5:52 pm

@arjan,

Ik weet niet of een rechter dit wel goed vind.
Stel een klant zegt in de 2de maand het contract op en vordert zijn geld terug en het zou tot een rechtszaak komen omdat jij het onder 'servicekosten' rekent, ik weet niet of een rechter daar gewoon doorheen prikt en dit gewoon zit als abonnementskosten.

Arjan, 2 november 2011 8:40 pm

@douma: hoezo abbonementskosten? De hoster betaald toch ook juist een renew fee... Bij sommige registers word het zelfs letterlijk zo genoemd....

Arjan, 2 november 2011 9:29 pm

Uiteraard ben ik even bij wat collega's uit de branche aan het snuffelen geweest en kom hier tot een mooie beschrijving in de av van een collega:

Indien Gebruiker een consument is, zal de overeenkomst voor een periode van één (1)jaar worden aangegaan. De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de gebruiker de overeenkomst niet opzegt, word deze automatisch verlengd tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De gebruiker heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtnemning van een opzegtermijn van één (1) maand. Door leverancier in opdracht van gebruiker gemaakte of niet meer te annuleren kosten na inwerktreding van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

Mij lijkt deze waterdicht waardoor de klant toch de volledige jaarkosten voor een domein zal moeten betalen wanneer hij/zij of binnen de laatste maand of in de 1ste maand na de verlening opzegt. Hoor graag de mening van Arnoud.

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 2 november 2011 9:33 pm

@Arjan: Die laatste bepaling is natuurlijk waar het om gaat. Naar mijn stellige mening is het NIET rechtsgeldig om te zeggen "Door leverancier in opdracht van gebruiker gemaakte of niet meer te annuleren kosten na inwerktreding van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging."

De Wet Van Dam is bedoeld om de consument te beschermen. Bij bescherming hoort ook bescherming tegen trucs als "Ja u mág wel tussentijds opzeggen maar u moet dan wel de rest van het jaar in één keer betalen". Rechters verwijzen dergelijke clausules routineus naar de prullenbak. Oók als het bedrijf aankomt met kostenposten van leveranciers. Jouw inkoop is jouw bedrijfsrisico en niet dat van de consument.

Denk je eens in dat een sportschool dit zou doen: na verlenging mag je je abonnement wel opzeggen maar zij hebben toestellen en handdoeken moeten inkopen, dus je moet gewoon de kosten daarvan betalen.

Nogmaals ik besef dat er een probleem is met domeinnamen maar dit soort oplossingen gaan niet werken.

D. Douma, 2 november 2011 11:39 pm

@Arjan, dat wat Arnoud zegt onderbouwt eigenlijk het feit.

Ik denk gewoon dat er maar 1 oplossing is en dat is net als bij veel internationale domeinnamen: niet verlengen is domeinnaam kwijt.

Dit is blijkbaar wat het gros van de consumenten willen dus dan krijgen ze dit ook.

Arjan, 3 november 2011 1:26 am

Kortweg op gebied van domeinen word de consument door deze wet gewoon zwaar genaait. Als gisteravond zenden we dadelijk de consument gewoon drie keer een email, reageerd hij/zij niet omdat hij met vakantie is of tussentijds van adres is veranderd gaan we massaal opheffen om risico te beperken. Domein komt automatisch in quarantaine, wil dit uiteraard wegens fustratie door een andere partij weer ongedaan maken en is hierdoor in plaats van het gemiddelde tientje gewoon honderd euro kwijt.... Van Dam.... Goed plan man!

Arjan, 3 november 2011 1:31 am

gisteravond = hosters.... Lang leve T9 :)

Maasman, 3 november 2011 9:34 am

Als de consument niet reageert op e-mails loopt het abonnement voor onbepaalde tijd door (mits dat natuurlij is geregeld in de algemene voorwaarden) en is die consument dus gewoon verplicht tot betaling. Die verplichting loopt door tot het moment dat hij zijn contract alsnog rechtsgeldig opzegt én de opzegtermijn heeft uitgediend. Het niet betalen kan mijns inziens niet worden beschouwd als opzegging, want het niet betalen kan, zoals Arjan hierboven aangeeft, ook gelegen zijn in bepaalde omstandigheden, zoals vakantie, adreswijziging, ziekte etc. Zolang er geen opzegging binnen is gekomen loopt het contract en heeft de aanbieder een afdwingbare vordering op de consument.

Arnoud Engelfriet (ICTRecht), 3 november 2011 9:50 am

@Maasman: Sommige hosters overwegen vanwege de WVD in hun AV op te nemen dat consumenten géén stilzwijgende verlenging meer krijgen. Dit zodat de consument moet verzoeken om een nieuw contract en dan weer voor een jaar vastgelegd mag worden.

In die situatie ontstaat het probleem dat Arjan signaleert: de domeinnaam gaat in quarantaine en dat levert hoge kosten op voor de klant. De vraag is of een consumentklant zich daarvan bewust is. De verwachting is immers dat alle contracten stilzwijgend verlengbaar zijn, en die verwachting wordt maar moeilijk weggenomen.

D. Douma, 3 november 2011 10:07 am

@maasman,

Dat was ons allemaal al bekend. Het punt waar het omgaat is dat jij als hosting provider wel met de kosten van bijv. een .com domeinnaam blijft zitten (registratie per jaar) terwijl de klant bijvoorbeeld als hij in januari van het 2de jaar opzegt wel nog 11 maanden terugbetaald moet krijgen.

Maasman, 3 november 2011 10:14 am

Ja, dat gaat vast wat problemen opleveren, want ik geloof wel dat veel consumenten rekenenen op het stilzwijgend doorlopen van hun contract en het aanbieders kunnen gaan verwijten als dit niet gebeurt. Om die problemen, ook voor de aanbieder, te voorkomen kan de aanbieder van abonnementen natuurlijk zelf ook vroegtijdig contact proberen op te nemen met de abonnee om hem aansluitend aan het nog lopende contract meteen een nieuw contract aan te bieden, bijvoorbeeld weer voor een jaar. Dan gaat het tenslotte niet om een stilzwijgende voortzetting en kan de abonnee weer voor langere termijn worden gebonden.

Maasman, 3 november 2011 10:29 am

Tja, uiteindelijk zullen bedrijven de hogere kosten en onzekerheid als gevolg van de nieuwe wet moeten verdisconteren in de prijs die aan de consument wordt doorberekend. De irritatie van abonnees die heeft geleid tot deze nieuwe wet wordt dan waarschijnlijk vervangen door irritatie vanwege hogere prijzen.

Elke consument is in de nieuwe wet gelijk, de minder weerbaren maar ook degenen die degenen die gebruikmaken van één van de vele (digitale) methoden hen helpen voorkomen dat de einddatum van een abonnement geruisloos passeert. Ook deze oplettende consument heeft volgens het wetsvoorstel straks geen keuze meer om willens en wetens van die bescherming af te zien om daarmee een financieel voordeel te behalen door zich bij voorbaat langer vast te leggen. Het zij zo.

Mark, 7 november 2011 3:25 pm

Zoals het er nu uit ziet gaat het bij ons (we zijn hoster en bieden losse domeinnamen aan) beperkte tot geen gevolgen hebben. We zullen in ieder geval niet gaan werken met niet verlengen tenzij actief een verlenging heeft besteld. Het risico op problemen hiermee is groter als die paar euro die mogelijk terug betaald moet worden.

Door het hanteren van redelijke prijzen (incl. redelijke marge) is het voor ons geen probleem. Daarnaast hebben we met name zakelijke (MKB) klanten en hiervoor geld deze wetgeving in de basis niet als ik het goed begrepen heb. Zoals het er nu naar uit ziet zullen wij ook niet stoppen met het aanbieden van bepaalde domeinnaam extensies zoals sommige partijen al overwegen (die per 2 jaar gaan).

Sander, 9 november 2011 11:33 am

@Arnout
Denk je eens in dat een sportschool dit zou doen: na verlenging mag je je abonnement wel opzeggen maar zij hebben toestellen en handdoeken moeten inkopen, dus je moet gewoon de kosten daarvan betalen.

Is niet echt een juist voorbeeld van zaken, want bij een domeinnaam registratie neemt de betr. klant zijn domeinnaam gewoon met hem mee als hij bij je weggaat (verhuizen) en dan moet je hem ook nog eens een deel terugbetalen!

En dat is uiteraard niet het geval met de handdoeken en toestellen! Deze kan hij opnieuw gebruiken in zijn toko.

Anneke, 13 december 2011 11:05 pm

Mijn hostingcontract is zonder vooraankondiging met 2 jaar automatisch verlengd met ingang van 1 november 2011. Ik heb hier bezwaar tegen gemaakt op basis van de nieuwe wetgeving maar Hostnet zegt dat dit niet geldt voor mijn contract omdat de nieuwe wet pas 1-12 is ingegaan. Hoe zit dat nu?

 • Pingback: Hostingbedrijven en de Wet Van Dam - Hostingrecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.