Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPam.nl in hoger beroep in WOB-zaak NMa

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 15 december 2011 12:10 uur

De Rechtbank Alkmaar heeft vandaag het beroep van ISPam.nl in de rechtszaak die was aangespannen tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit ongegrond verklaard.

ISPam.nl gaat in beroep tegen het vonnis bij de Raad van State omdat de overwegingen van de rechtbank mijns inziens onbegrijpelijk zijn. Daarnaast is het goed als de hoogste bestuursrechter zich over de kwestie uitspreekt.

ISPam.nl had met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur alle stukken van de NMa opgevraagd over de klacht die Stichting ISP Belang tegende  SIDN had ingediend en  later werd ingetrokken nadat de NMa had aangegeven dat ze voornemens was de klacht af te wijzen. Naar aanleiding van ons WOB-verzoek kreeg ISPam.nl vrijwel het gehele dossier in handen, maar het conceptbesluit van NMa werd op het briefhoofd en de naam van de ondertekenaar volledig uitgewit verstrekt, omdat het document voor intern beraad bedoeld is en dan niet (ongeschoond) verstrekt hoeft te worden.

Hier was ik het niet mee eens omdat het voornemen om de klacht van ISP Belang af te wijzen al telefonisch aan ISP Belang is medegedeeld dat de klacht zal worden afgewezen. Hetgeen voor ISP Belang de bedoeling zal zijn geweest om de klacht in te trekken. Daarnaast was het conceptbesluit ook al in het NMa besluit sjabloon gegoten en stond de naam van de uiteindelijke ondertekenaar er ook al onder. Nog belangrijker is dat op het moment dat een bestuursorgaan communiceert dat een besluit op een bepaalde manier wordt genomen, op een zodanige indringende wijze dat de klager zijn klacht intrekt, dat dan het (bestuursrechtelijke) vertrouwensbeginsel met zich meebrengt dat het conceptbesluit een definitief karakter heeft gekregen.

De NMa verweerde zich met het feit dat het conceptbesluit enkel uit efficiëntieoverwegingen al in het definitieve sjabloon was gegoten. Daarnaast was de mededeling aan ISP Belang enkel een voornemen om zo te beslissen en was er nog geen afstemming geweest over de wijze waarop zou worden beschikt met de beslissingsbevoegde binnen de NMa. De rechtbank acht deze uitleg van de werkwijze van de NMa aannemelijk en is daarom van mening dat er inderdaad sprake is van een stuk dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad en om die reden niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Ook overweegt de rechtbank dat het document niet aan ISP Belang zou zijn verstrekt (dit zou overigens feitelijk wel zijn gebeurd, maar dat hebben NMa noch ik zelf gesteld ter zitting, dus dat is de juridische realiteit).

Ik ben het volstrekt oneens met het vonnis. Op het moment dat een bestuursorgaan (i.c. NMa) aangeeft dat er op een bepaalde manier zal worden beslist, dan mag er van worden uitgegaan dat het besluit ook zo zal luiden. Dat heet het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Indien het besluit vast staat, dan moet ook de onderbouwing die het besluit draagt al vaststaan, het kan niet zo zijn dat er eerst wordt bepaald hoe er wordt besloten en achteraf de motivering met de onderbouwing erbij worden gezocht. Het mondeling mededelen dat een bestuursorgaan op een bepaalde manier zal besluiten, levert dus al een besluit op. Zo stelde ook het College van het Beroep voor het Bedrijfsleven (hoogste bestuursrechter in o.a. ambtenarenzaken) in een zaak uit 1987 al (AW 1987/340).

Gezien ik het volstrekt oneens ben met het vonnis en het ook goed is dat de hoogste bestuursrechter zich over deze kwestie uitspreekt, gaat ISPam.nl in hoger beroep bij de Raad van State tegen dit vonnis!

Het vonnis is hier (pdf)  te downloaden en mijn pleitnota hier (pdf).

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.