Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De zaak jan.nl: De kans op 30.000 euro verliezen door één mailtje

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 23 juli 2012 08:18 uur

De houder van de domeinnaam jan.nl heeft deze zonder hier maar één euro voor terug te krijgen moeten overdragen aan JAN© Accountants en Belastingadviseurs, dit volgt uit de de uitspraak in een geschillenprocedure over de bewuste domeinnaam. De reden voor deze uitkomst is gelegen in een stommiteit van de verliezende partij, waardoor de geschillenbeslechter tot de conclusie kon komen dat de domeinnaam ter kwader trouw is geregistreerd.

Het aanbod: jan.nl te koop, 30.000 euro
Thate Consultancy had de domeinnaam jan.nl weten te registreren direct nadat deze domeinnaam op 29 maart 2012 uit quarantaine kwam. Nog op dezelfde dag werd de domeinnaam per e-mail aan JAN© Accountants en Belastingadviseurs te koop aangeboden voor een bedrag van 30.000 euro.

De reactie: arbitragezaak bij WIPO, 1500 euro
In plaats van op het aanbod van Thate Consultancy in te gaan, startte JAN© binnen enkele dagen, op 3 april 2012 een geschil bij de WIPO aanhangig, om zo de domeinnaam in bezit te krijgen. Een logische reactie, immers zijn de kosten van een dergelijke procedure maar 1500 euro, een fractie vergeleken met de 30.000 euro waarvoor Thate Consultancy de domeinnaam wilde verkopen.

De geschillenprocedure
Om een .nl-domeinnaam via de geschillenregeling in handen te krijgen moet er aan drie cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

 1. de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een:
  I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiseres rechthebbende is; dan wel
  II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
 2. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
 3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In de onderhavige zaak was de geschillenbeslechter met de eerste twee voorwaarden snel klaar. Immers komt de domeinnaam overeen met de handelsnaam, het .nl-deel daarbij buiten beschouwing gelaten. De houder van de domeinnaam kon ook geen enkel belang bij de domeinnaam aantonen, anders dan dat deze doorleidt naar de website van de eigen onderneming.

Tenslotte zegt de geschillenbeslechter een aantal interessante dingen bij de vraag of de domeinnaam ter kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt:

De geschillenbeslechter stelt voorop dat ‘Jan’ een zeer veel voorkomende persoonsnaam is in Nederland en dat de registratie van een domeinnaam bestaande uit die naam in beginsel niet is voorbehouden aan een partij die beschikt over intellectuele-eigendomsrechten op de naam Jan. Bij een dergelijke domeinnaam zal in het algemeen niet snel sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw.

Eiseres heeft echter gesteld dat verweerder de domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd met het doel om deze tegen een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen aan eiseres en eventueel aan de concurrenten van eiseres. Eiseres heeft daarbij verwezen naar artikel 3.2 sub a van de regeling dat als voorbeeld van registratie of gebruik te kwader trouw geeft dat de domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd of verworven is om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten.

Eiseres heeft haar stellingen zorgvuldig onderbouwd door aan te tonen dat op de dag dat de domeinnaam werd geregistreerd op naam van verweerder, verweerder haar de domeinnaam per e-mail pro-actief te koop heeft aangeboden voor een bedrag van 30.000 euro. Daarbij komt dat eiseres haar interesse in de domeinnaam ook al had geuit aan de voormalige houder van de domeinnaam. Verweerder heeft niet ontkend en heeft bevestigd dat verweerder de domeinnaam pas heeft geregistreerd c.q. verworven op een datum gelegen na het moment dat eiseres bij de vorige houder van de domeinnaam haar interesse kenbaar heeft gemaakt, en heeft ook overigens voornoemde beweringen van eiseres niet bestreden.

De geschillenbeslechter komt – gelet op alle omstandigheden van het geval – tot de conclusie dat verweerder de domeinnaam inderdaad te kwader trouw heeft geregistreerd, c.q. gebruikt, namelijk met als kennelijk doel om deze, met in deze kwestie relevante voorkennis van eiseres’ rechten, aan eiseres te verkopen tegen een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten in de zin van artikel 3.2 sub a van de regeling. De geschillenbeslechter merkt hierbij op dat de activiteit van het met winstoogmerk verkopen van algemeen aantrekkelijke domeinnamen niet noodzakelijk ontoelaatbaar is onder de regeling of anderszins; dat kan echter anders zijn indien, als in het onderhavige geval, dergelijke praktijken gericht gebruik pogen te maken van de wetenschap bij de domeinnaamhouder dat een partij beschikt over bepaalde intellectuele-eigendomsrechten die identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de domeinnaam.

Registratie ter kwader trouw, onbetaalbaar
Over de vraag of de domeinnaam ter kwader trouw is geregistreerd, heeft de geschillenbeslechter waarschijnlijk niet eens na hoeven te denken. Een domeinnaam registreren en deze daarna direct voor een significant hoger bedrag dan de registratiekosten aanbieden aan een derde, is het schoolvoorbeeld van een registratie ter kwader trouw, met het oogmerk deze te verkopen aan de eiser met een significante winst. De domeinnaam jan.nl is ter kwader trouw geregistreerd en moet daarom zonder betaling van maar één euro aan de eiser worden overgedragen. Al merkt de geschillenbeslechter dus ook op dat het in principe wel toegestaan is om een domeinnaam met winst te verkopen, mits er daarbij geen misbruik van de positie van een derde wordt gemaakt.

In veel gevallen zal er wel misbruik worden gemaakt van de positie van de derde, maar het probleem is dat dit vrijwel niet te bewijzen is door de derde. Echter door dat de domeinnaam direct na het registreren pro-actief voor 30.000 euro werd aangeboden, was dat hier anders. Indien Thate Consultancy rustig had afgewacht tot het moment dat JAN© zijn interesse in de domeinnaam kenbaar had gemaakt, dan hadden ze waarschijnlijk nog de houder geweest of hadden ze deze mogelijk wel voor de gewenste 30.000 euro aan JAN© kunnen verkopen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.