Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Kan SIDN de opgepotte miljoenen uitkeren aan registrars?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 13 september 2013 08:01 uur

sidn_logoSIDN heeft de afgelopen jaren een stevig kapitaal opgebouwd, vorig jaar kon de stichting 5,2 miljoen euro gemaakte winst op haar balans bijschrijven. Met enige regelmaat komt er uit de richting van de registrars die .nl-domeinnamen registreren, de oproep om de overwinst aan hun uit te keren. Voordat de vraag  of dat wenselijk is kan worden beantwoord, is er eerst nog de vraag of het überhaupt mogelijk is om de opgepotte miljoenen aan de registrars ten goede te laten komen?

SIDN is een stichting. Dat is meteen ook de belangrijkste reden dat er een enorme hoeveelheid opgepotte winst in de stichting zit. Er is immers geen aandeelhouder aan wie dividend kan worden uitgekeerd. Bij gebrek aan beter zien de registrars zich als partij die verantwoordelijk zijn van het succes van het .nl-domein en zien om die reden ook graag dat zij de financiële vruchten van dat succes plukken. Voor de volledigheid, ik ben het niet met dat standpunt van de registrars eens.

Het feit dat de SIDN een stichting is, brengt een andere complicatie met zich mee met betrekking tot het doen van uitkeringen. Het is stichtingen namelijk verboden om zich tot doel te stellen aan de oprichters en leden van organen van de stichting uitkeringen te doen.

De eerste vraag die kan worden gesteld is of de registrars op een of andere manier deel uitmaken van een orgaan van de stichting (art. 2:285 lid 3 BW). In het verleden maakten alle registrars (destijds nog deelnemers geheten) onderdeel uit van de Raad van Deelnemers. Na de wijziging van de statuten in verband met de verandering van de Raad in de externe Vereniging van Registrars is het onduidelijk of dat individuele registrars nog deel uit maken van een orgaan van de .nl-registry. Of dit het geval is, is meer een academische discussie waar ik jullie niet mee wil vermoeien.

Indien we ervan uit gaan de registrars géén deel uitmaken van een orgaan, dan is er ook nog een verbod om uitkeringen te doen aan derden, al geldt er hier een maar; het is wel toegestaan indien de uitkeringen een sociale of ideële strekking hebben. In dat opzicht zou SIDN zich wel tot doel mogen stellen om (buiten de reguliere bedrijfsvoering om) met het opgebouwde kapitaal dat duurzaam niet meer noodzakelijk is voor de onderneming die de stichting heeft, wekelijks een enorm feest te organiseren voor de registrars, maar keiharde euro’s overmaken naar (individuele) registrars is niet toegestaan.

Ook is het verbod niet te omzeilen door SIDN om te zetten in een andere rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een coöperatie waar alle registrars lid van zijn. Dat is natuurlijk in theorie mogelijk. Al zie ik het niet snel gebeuren. Ook wanneer registrars het voor elkaar zouden krijgen om SIDN zover te krijgen, dan zal dat voor het opgepotte kapitaal weinig nut hebben. Het doelkapitaal van de stichting mag na omzetting enkel worden ingezet om het doel dat de stichting had te bereiken. (art. 2:18 lid 6 BW) Daar zal de coöperatie dan een statutaire reserve worden aangehouden ter hoogte van dit bedrag, zodat het kapitaal feitelijk nog steeds niet kan worden uitgekeerd. Een rechter kan toestemming geven om hier van af te wijken, maar de kans dat toestemming tot een uitkering er komt is waarschijnlijk nihil.

Natuurlijk kan er ook nog worden geprobeerd om het geld terug naar de registrars te laten vloeien door aan alle registrars een korting te geven, die gebaseerd is op het (historische) aantal .nl-domeinnamen dat via de registrar is geregistreerd. Indien dit echter niet op zakelijke gronden gebeurt, maar met als doel om de registrars te bevoordelen, dan is er geen sprake van een korting, maar van een (verkapte) uitdeling aan de registrars. Fiscaal heeft dat de korting in zo’n geval voor SIDN geen bedrijfskosten zijn, maar nog belangrijker is dat daarmee het uitkeringsverbod zou worden overtreden. Op deze manier het kapitaal in de richting van de registrars laten vloeien is derhalve ook niet toegestaan.

In het verlengde van het geven van kortingen aan registrars in het algemeen, geld in principe hetzelfde voor een prijsverlaging van .nl-domeinnamen. Dat zal moeten gebeuren op zakelijke gronden. Een prijsverlaging van .nl-domeinnamen enkel om er voor te zorgen dat SIDN een hogere marge kunnen maken op elke via hun geregistreerde .nl-domeinnaam, komt ook neer op een verkapte uitkering aan de registrars. Dat zou dus verboden zijn.

Aan de andere kant kan ook worden afgevraagd of de hoeveelheid kapitaal die SIDN op dit moment in kas heeft nog wel noodzakelijk is voor het draaiende houden van de onderneming. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een B.V., wordt een stichting fiscaal noch economisch geacht met haar hele vermogen een onderneming te drijven (voor de volledigheid: een stichting kan daar onder bepaalde voorwaarden fiscaal wel vrijwillig voor opteren).

Er kunnen grote vraagtekens bij worden gesteld of dat het kapitaal dat SIDN heeft opgebouwd nog wel volledig als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt, of dat een (significant) deel daarvan tot het ‘privé vermogen’ van de stichting moet worden gerekend. Dat is op zich helemaal niet erg. Echter gezien de stichting niet tot doel heeft om zoveel mogelijk geld ‘privé’ op te potten, roept dat de (juridische en morele) vraag op of SIDN niet gehouden is om daar iets mee te doen dat dienstbaar is aan het doel van de stichting en/of gehouden is de prijzen van .nl-domeinnamen te verlagen. Ik weet het niet, maar wat mij betreft moet daar wel een publieke discussie over komen.

Wouter, 13 september 2013 8:43 am

Een zakelijke grond vinden voor het verlagen van de registrar kosten is natuurlijk niet zo moeilijk. SIDN is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk, blijkbaar zijn de tarieven nu zo hoog dat er erg veel geld overblijft en dus rechtvaardigt dat m.i. bijvoorbeeld een verlaging van de registrar kosten danwel kosten voor de domeinen. Het kan overduidelijk goedkoper en gezien SIDN niet als doel heeft om winst te maken, is dat een goede (zakelijke) grond om tot verlaging over te gaan als je het mij vraagt...

Ludo, 13 september 2013 11:03 am

Let op dat er nog een ander mechanisme optreedt als je domeinen heel goedkoop maakt (om zo minder 'winst' over te houden): domeinkapers en cybercriminelen kunnen zo voor een appel en een ei gigantische hoeveelheden onzindomeinen registreren. En dan verwordt .nl van het braafste jongetje opeens tot het boosaardige jongetje. Is met .cn ook een tijdje zo geweest, dat is snel teruggedraaid meen ik.

Goedkoop wordt dan opeens waardeloos.

Wouter, 13 september 2013 12:14 pm

Dat valt denk ik wel mee, bij .BE domeinen valt dat ook alles mee en die zijn een behoorlijk stuk goedkoper dan .NL domeinen qua inkoop. En je zou ook kunnen besluiten om de domeinnaam-tarieven (nagenoeg) ongewijzigd te laten, maar de registrarbijdrage te verlagen.

Randy, 14 september 2013 11:43 am

Laat het geld niet naar de registrar terug vloeien maar naar de domeinhouders. Zij hebben de reserves opgebouwd. De registrar is enkel een tussenpersoon. Dit gaan gedaan worden door gelden te investeren in de algemene ontwikkeling van het Internet zelf.

Danny, 14 september 2013 2:01 pm

Ik ben het eens met Ludo dat als de domeinnamen goedkoper worden, er een kans is dat er meer domeinkapers komen.

Ik zou eerder denken aan kijken wat de mogelijkheden zijn om een gedeelte van dit bedrag in de staatskas te stoppen. dan profiteert heel Nederland er aan mee, i.p.v. alleen de registars/de domeinhouders.

Wouter, 16 september 2013 11:07 am

Randy, de houders/eindgebruikers hebben de reserves niet opgebouwd, dat hebben de registrars gedaan...die betalen elk kwartaal de SIDN factuur. SIDN bepaalt namelijk niet wat de prijs is die de eindklant betaalt, dat doe de registrar. SIDN bepaalt alleen wat de inkoop van de registrar is. Dat er een overeenkomst bestaat tussen elke domeinnaamhouder en SIDN v.w.b. de domeinnaam zelf (meer "huisregels" waar de eindgebruiker zich aan dient te houden als je het mij vraagt) maakt daar m.i. geen verschil in. Als dat zo zou zijn zou je kunnen zeggen dat alle leveranciers zijn winst/reserves te danken heeft aan de eindklant. In absolute zin wel natuurlijk (zonder eindgebruikers geen handel in het product), maar wat de leverancier van de klant als inkoop heeft, daar staat de eindklant los van.

En laten we wel zijn, de eindklant zal uiteindelijk ook mee profiteren van een prijsverlaging.

Het idee van Danny vind ik helemaal van de zotte, dan zou op domeinnamen (met terugwerkende kracht) een extra belasting geheven worden, dat kan nooit de bedoeling zijn.

Stefan, 17 september 2013 1:04 am

Ik vind dit artikel echt onzin, het hele artikel gaat enkel over de gemaakte winst van afgelopen jaren en het daardoor opgebouwde vermogen van SIDN, zonder daarbij de reden daarvan te noemen.

Het opgebouwde vermogen heeft als reden om als financiële buffer te dienen en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daardoor vind ik dat je het niet helemaal kan zien als winst, maar meer als investering in de toekomst.

Continuïteit/hoge beschikbaarheid voor meer dan 5 miljoen domeinnamen vereist eenmaal goede reserves om dit te kunnen garanderen.

Helaas is dat totaal niet belicht hierin, maar is er alleen gekeken naar hoe kan SIDN de registrars hun gemaakte winst uitkeren, erg jammer dat het enkel vanuit deze hoek bekeken is.

Arnout Veenman, 17 september 2013 9:50 am

Stefan, in het convenant met de overheid is in 2008 afgesproken dat SIDN een weerstandsvermogen moet hebben, in het eindrapport bij het convenant stond dat dit vermogen al aanwezig was. In 2008 had SIDN 10 miljoen euro aan eigen vermogen. Op dit moment is het eigen vermogen ruim het dubbele en daar komt de onverdeelde winst van het huidige boekjaar nog bij. Het eigen vermogen zal aan het eind van het jaar daarom ongeveer 25 miljoen zijn en op het moment dat we op dezelfde weg doorgaan, zal dat nog een jaar later ongeveer 30 miljoen zijn en zo voort. Het is daarom belangrijk om na te denken over een bestemming voor het vermogen dat het weerstandsvermogen te boven gaat.

Mark Janssen, 17 september 2013 2:15 pm

Het lijkt me dat het SIDN met enige regelmaat een donatie zou kunnen doen aan voor het SIDN (of het nederlandse internet) belangrijke projecten, zoals de ontwikkeling van (opensource) software.

Eventueel een soort 'grants' programma starten. Lijkt me dat er nuttige dingen gedaan kunnen worden met zo'n pot geld, die de komende jaren alleen maar gaat groeien.

Daarnaast investeren in het (nog verder) verbeteren van de dns infrastructuur (niet alleen van .nl, maar ook bijvoorbeeld de root-servers).

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.