Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Intermax

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 11 juli 2014 08:01 uur

Deze week bekijken we de jaarcijfers van Intermax. Intermax BV is het moederbedrijf van Intermax Facilitair BV en Intermax Hosting BV, gevestigd in Rotterdam. Er zijn bij de KvK dan ook een drietal jaarrekeningen gedeponeerd over boekjaar 2012. Intermax houdt zich bezig met hosting en cloud computing en verzorgt ‘architecture, realisatie en beheer van ICT infrastructuur’.

Een toelichting bij de jaarrekening

In de toelichting bij de jaarrekening is onder andere opgenomen dat Intermax Hosting BV (24 personeelsleden in 2012 versus 20 in 2011) en Intermax Facilititair BV (0 personeelsleden op de loonlijst, hierin zijn de materiële vaste activa opgenomen) 100% dochterondernemingen van Intermax BV zijn. Daarbij heeft Intermax BV een kapitaalbelang van 16,7% in een participatiefonds van stichting Suikeroom.
Verder staat vermeld dat de vennootschap een compte-joint overeenkomst en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst heeft met ING, Intermax BV, Intermax Hosting BV en Intermax Facilitair BV. Een compte-joint overeenkomst is een afspraak die door een groep vennootschappen gemaakt kan worden met een bank waarbij ze gezamenlijk aansprakelijk zijn voor het door hen opgenomen krediet.
Uit de jaarstukken is op te maken dat de balansen van de werkmaatschappijen niet lijken te zijn geconsolideerd in de balans van de moeder. Anders zou in ieder geval de post liquide middelen van Intermax BV groter of gelijk moeten zijn dan de som van de twee onder liggende bedrijven. Bovendien zou de post materiële vaste activa ook terug moeten komen in de balans van de moederonderneming.

Balans Intermax

Na bestudering van de balans van Intermax BV trekken een aantal punten de aandacht. Het balanstotaal is afgenomen van € 3.142.986 naar € 2.884.533. Verder ontbreken de materiële vaste activa (deze zijn opgenomen bij de dochter Intermax Facilitair BV, opvallend is dat voor de financiering hiervan geen gebruik gemaakt is van langlopend vreemd vermogen). De vorderingen (bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en die op korte termijn opvorderbaar zijn) zijn gestegen van € 1.245.530 naar € 1.848.253, bovendien maakt deze post in 2012 bijna de helft uit van het balanstotaal. Normaal gesproken reden tot zorg omdat zoveel uitstaande debiteuren een onderneming afhankelijk en kwetsbaar maken. In het geval van Intermax BV kan het zijn dat het vorderingen betreft bij de eigen werkmaatschappijen. Uit de gedeponeerde stukken valt dit niet op te maken. Tot slot is te zien dat de post liquide middelen enorm is afgenomen is met meer dan 700.000 euro. Mogelijk dat die zijn ingezet om nu nog uitstaande vorderingen voor te financieren of uiteraard ook weer om bij (een van) dochters als werkkapitaal te dienen.

Hoe zien we deze bewegingen terug op de passiva zijde van de balans?

De post kortlopende schulden is gestegen. Er staat geen post langlopend vreemd vermogen op de balans dat betekent dat alle bezittingen met eigen vermogen of kortlopende schulden zijn gefinancierd. Het opvallendste is de daling met een kwart van de post reserves (dit zijn bijvoorbeeld reserveringen van de winst, herwaardering van activa en overige reserves). Deze is afgenomen met meer dan 388.000 euro en vinden we niet terug als bijvoorbeeld een herinvestering aan de activa zijde. Ook niet bij de dochters want dan had de post financiële of materiële vaste activa evenredig moeten stijgen. Intermax kan dit deel van de reserves nog ten minste voor twee andere doeleinden hebben ingezet. Mogelijk heeft ze het gebruikt om een verlies over 2012 mee te compenseren, maar met het ontbreken van de winst en verlies rekening (welke niet gedeponeerd hoeft te worden) is dit niet te achterhalen. Een andere mogelijkheid is dat er dividend is uitgekeerd, dit zou ook een deel van de daling van de post liquide middelen verklaren.

Wat laten de ratio’s zien over de financiële gezondheid van dit bedrijf?

Ondanks het ontbreken van lang vreemd vermogen, waar normaal gesproken de vaste activa mee gefinancierd wordt, heeft Intermax voldoende eigen vermogen om in goede verhouding te staan met de immateriële en financiële vaste activa op de balans. Dit resulteert dan ook in een prima gouden balans ratio van 0,88. En hoewel de overige ratio’s en het netto werk kapitaal zijn gedaald over boekjaar 2012 scoort Intermax in feite met alle cijfers binnen de marges. Hoe en of deze trend voortzet is afwachten tot na de bekendmaking van de cijfers over boekjaar 2013.

[advpoll id=”62″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

balans Intermax 2012

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.