Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: SpamExperts

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 1 augustus 2014 08:00 uur

SpamExperts is opgericht in 2004. Zij richt zich op het ontwikkelen en exploiteren van software; in het bijzonder antispam programma’s. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en in 2012 werkten er volgens de uitgebreide jaarrekening gemiddeld 4 personeelsleden versus 5 in 2011.

Balans SpamExperts

Het balanstotaal is toegenomen van 286.214 euro in 2011 naar 479.570 euro over 2012. Aan de activa zijde zien we dat de drie posten die genoemd staan onder vaste activa zo ongeveer gelijk zijn gebleven. Het bedrijf licht toe dat de immateriële vaste activa onder andere bestaat uit ontwikkelingskosten en de investering in de website. De materiële vaste activa omvat onder andere de inventaris. De grootste stijging zit bij de vlottende activa in de posten vorderingen (openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals BTW en debiteuren) met 73.913 euro naar in totaal 170.241 euro en de liquide middelen met 113.143 euro naar 150.371 euro.
Aan de passiva zijde blijft de post gestort en opgevraagd kapitaal gelijk met 30.000 euro. In de toelichting is te lezen dat er, van de 900 beschikbare aandelen met een nominale waarde van 100 euro per stuk, 300 geplaatst en volgestort zijn. De aandelen zijn in het bezit van drie aandeelhouders: ND Management Holding BV heeft 74 stuks (24,66%) en S&U Holding BV en Web Thinkers hebben er beide 113 (37,67% van het totaal).

Reserves op een balans

De balans van SpamExperts biedt een mooie gelegenheid om iets dieper in te gaan op de verschillende reserves die kunnen worden opgenomen. Zo kan er sprake zijn van een agio reserve. Dit is een bedrag dat door aandeelhouders boven de nominale waarde (de prijs waartegen de aandelen in eerste instantie verkocht werden) van de aandelen is betaald. Ook kan er een herwaarderingsreserve opduiken op de balans. Dit is een reserve ter grootte van het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering van een actief, dus als bijvoorbeeld een gebouw of machine in waarde toeneemt. Dan zijn er nog de wettelijke verplichte (zogenaamde gebonden reserves en dus alleen bruikbaar voor het in de wet genoemde doel) en in de statuten vermelde reserves, (hiervan is de vorming en vrijval geregeld door statutaire bepalingen en ze zijn niet vrij uitkeerbaar). Tot slot is er nog de post overige reserves, hieronder vallen alle overige reserves, zoals bijvoorbeeld dividend.
Op de balans van SpamExperts staan naast een post agio ook de posten wettelijke en statutaire reserves en overige reserves op de balans. In de toelichting staat dat de post wettelijke reserves is gevormd ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. De overige reserves (welke in de originele jaarrekening overige reserves / te delgen verliezen heet) zijn over boekjaar 2012 uit de rode cijfers gekomen en noteren op het moment van opstellen van de balans 114.364 euro. Dit lijkt erop te wijzen dat er in 2012 een flinke winst gemaakt is.

Voorziening

Er is een voorziening te zien in 2012 die in de twee eerdere boekjaren nog niet op de balans heeft gestaan. Het betreft volgens de toelichting “een voorziening voor een restant van een lening van het Liof, welke conform een afrekening van het LIOF volledig afbetaald zou zijn gedurende 2011”. Het zou kunnen gaan om een lening van het participatiefonds LIOF. Dit is een participatiefonds voor kleine en/of jonge innovatieve ondernemingen die willen doorgroeien naar een middelgrote onderneming. Specifiek voor ondernemers in Limburg. Het in Amsterdam gevestigde SpamExperts is in eerste instantie opgezet met het R&D centrum van de Universiteit van Maastricht. Dus er is bij oprichting een link met Limburg, wellicht dat daar ook een deelname aan het participatiefonds mee kan worden verklaard.

Fiscaal compensabele verliezen

Tot slot staat in de toelichting nog wat over nog niet verrekende fiscaal compensabele verliezen. Ultimo 2011 bedraagt het met toekomstige winsten verrekenbare bedrag aan compensabele verliezen 65.796 euro, dus SpamExperts heeft nog een belastingvoordeel op een deel van de toekomstige winsten.

Jaarcijfers SPamExpert

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.