Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Uniserver

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 1 mei 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Uniserver. Een hoster uit Alkmaar die zich in haar 15-jarig bestaan heeft gespecialiseerd in cloudhosting en volgens eigen zeggen de koploper in cloudhosting is in Nederland.

De balans

Het meest bijzondere op de balans zijn de n.t.t.w-posten in 2011 en 2012. N.t.t.w. activa betekent in de boekhouding niet of nog toe te wijzen activa. Dit zijn bijvoorbeeld vaste activa die (nog) niet zijn toe te wijzen aan een van de vaste categorieën immaterieel, materieel of financieel. In 2013 zien we deze posten worden onderverdeeld onder de vaste balanscategorieën. Waarom dit dan zo bijzonder is? Omdat het doorgaans zo is dat met name de Belastingdienst eist dat nog toe te wijzen posten vóór het inleveren van de jaarcijfers worden gecategoriseerd. Daarnaast blijkt uit de originele jaarrekening dat de posten, in ieder geval in 2012, wel al waren toegewezen. Mogelijk heeft men in de verkorte cijfers simpelweg zo min mogelijk financiële informatie willen prijsgeven.

Verder kan worden gezegd dat Uniserver een bedrijf is dat een structurele jaarlijkse groei weet te realiseren. Wel valt op dat de vlottende activa in 2013 afnemen van ruim 1,7 miljoen naar ruim 1,4 miljoen euro. Dit kan betekenen dat er een goed debiteurenbeheer is geïmplementeerd, waardoor er minder vorderingen zijn, of dat er minder omzet is gemaakt, wat automatisch ook gepaard gaat met minder debiteuren. Het feit dat de vermogensgroei wat terugloopt van ongeveer 140.000 euro in 2012 naar ongeveer 70.000 euro in 2013 lijkt een indicatie te zijn dat 2013 misschien een iets minder goed jaar is geweest dan de jaren ervoor.

Uniserver Balans

De ratio’s

De ratio’s van Uniserver lijken op basis van de beschikbare cijfers redelijk.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 0,66. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij bij de vorderingen en liquide middelen ruim zeven ton tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2013 negatief. De uitkomst van -/- 717.516 euro betekent dat er ruim zeven ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,43, wat aantoont dat het bedrijf het niet makkelijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Uniserver hier in het bekeken jaar boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt dan weer niet uit een solvabiliteitspercentage van 0,37. Dit betekent dat de balans van Uniserver voor 37% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Uniserver Ratios

De conclusie

De jaarcijfers van Uniserver lijken op het eerste gezicht een niet al te rooskleurig beeld te schetsen. Met een vermogen van ruim een miljoen euro is duidelijk dat het goede jaren achter de rug heeft, maar de ratio’s lijken een beeld te scheppen van een lichte teruggang. Een andere mogelijkheid is dat men bij Uniserver boude plannen heeft en geïnvesteerd heeft voor een hele flinke groei. Waarom ik dit zeg? Uit de originele jaarrekening blijkt namelijk dat het personeelsbestand is toegenomen in 2013 van 28 naar 38. Dit in combinatie met investeringen in vaste activa zijn doorgaans geen dingen die een bedrijf in zwaar(der) weer doet.

Is Uniserver nu een bedrijf waar de klanten zich zorgen over moeten maken? Nee, zeker niet. Er wordt ogenschijnlijk nog steeds winst gemaakt en het vermogen is meer dan voldoende om meerdere slechte jaren op te vangen. Het enige wat Uniserver in de gaten lijkt te moeten houden, is haar liquiditeit.

Reactie Ronald Bezuur (algemeen directeur Uniserver)

Uniserver Internet B.V. is een snelgroeiende onderneming, die jaarlijks een stijgende omzet realiseert. Een groot deel van de klanten heeft meerjarige contracten met Uniserver afgesloten. De groei komt onder andere tot uiting in investeringen in materiele vaste activa en personeelsleden.

Voor deponering van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel heeft Uniserver ervoor gekozen gebruik van de wettelijke vrijstellingen. In 2011 en 2012 heeft Uniserver het totaal van de vaste activa opgenomen als één bedrag in de publicatiestukken. De omvang immateriële vaste activa was de afgelopen jaren minder dan 4%. Het Serverpark dat onderdeel uitmaakt van de materiele vaste activa bedraagt circa 90% van deze post.

Het serverpark wordt deels gefinancierd met eigen vermogen en deels met een bankfinanciering. De jaarlijkse aflossingsverplichting, die gepresenteerd is als kortlopende schuld, ligt in lijn met de afschrijvingen van het komende jaar, die echter op grond van de verslaggevingsregels als vast actief gepresenteerd wordt. Dit fenomeen is bijvoorbeeld ook zichtbaar bij autolease bedrijven.

Voor een goede interpretatie van de liquiditeitspositie is het belangrijk nader in te zoomen op het businessmodel. Uniserver gaat met haar klanten veelal meerjarige contracten aan die resulteren in jaarlijks voorspelbare kasstromen, waaruit ook de aflossingsverplichtingen voldaan worden.

Verder is onder de kortlopende schulden een rekening courant faciliteit met de moedermaatschappij opgenomen, waarvan circa 600.000 euro feitelijke een langlopend karakter heeft. Uniserver heeft daarnaast ook nog een bankfaciliteit om eventuele fluctuaties binnen het jaar goed op te kunnen vangen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.