Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Definitieve versie van de Gedragscode.com

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 januari 2007 09:52 uur

De definitieve versie van de Gedragscode.com is klaar. Nu wildde ik deze vandaag direct lanceren, echter heb ik besloten hem eerst nog aan mijn lezers voor te leggen, gezien er mogelijk door mij en de andere partijen die bij totstandkoming van de definitieve versie zijn betrokken geweest misschien nog iets over het hoofd hebben gezien.

Daarom bij deze de vraag aan jullie of jullie op de onderstaande (concept) definitieve versie van de Gedragscode.com iets aan te merken hebben, waarbij het vooral van belang is dat eventuele taalkundige missers boven water komen. Binnen enkele dagen zal de definitieve versie van de Gedragscode.com van kracht worden.

1. De Internet Service Provider (ISP) bestaat minimaal 6 maanden en is binnen de Benelux gevestigd. De ISP beschikt over een geldig BTW nummer en beschikt over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een ander vergelijkbaar bij wet erkend (Handels)register.

2. De ISP zal het merendeel van zijn correspondentie in het Nederlands voeren. Hierbij zullen tenminste de website, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, offertes en contracten in het Nederlands zijn opgesteld, tenzij expliciet anders overeengekomen met klant dan wel prospect.

3. De ISP zal in alle (schriftelijke) communicatie, per brief, offerte, contract, website, e-mail, etc. zijn identiteit en aansluiting bij keurmerken en gedragscodes accuraat en ondubbelzinnig aan de klant dan wel prospect kenbaar maken.

4. De ISP zal te allen tijde de diensten en producten leveren zoals deze zijn geoffreerd, via de website, offerte, contract of ander aanbod. De ISP zal enkel iets anders dan geoffreerd en overeengekomen leveren in nadrukkelijke samenspraak met de klant. Tevens zal de ISP kosten zo transparant mogelijk maken en zullen alle kosten vooraf aan prospect dan wel klant zijn gepresenteerd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De ISP gaat er mee akkoord dat eventuele verborgen kosten die achteraf pas aan het licht komen, voor zover dat redelijk en billijk is, voor eigen rekening komen.

5. De ISP zal diensten te allen tijde binnen maximaal 3 werkdagen leveren nadat alle relevante informatie is aangeleverd en de klant aan zijn verplichten jegens de ISP heeft voldaan. Indien deze termijn niet gehaald wordt zal de ISP de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid aanbieden om het contract te ontbinden, waarbij de ISP wel een reële kostenvergoeding mag vragen. Indien expliciet anders overeengekomen mag de ISP een leveringstermijn van maximaal 30 kalenderdagen hanteren, tenzij aantoonbaar is dat een derde partij of externe factor dit onmogelijk maakt en een langere levertijd gerechtvaardigd is.

6. De ISP biedt enkel diensten en producten aan waarvoor deze zowel de technische kennis heeft als waarvan deze de continuïteit kan garanderen doordat zowel voldoende kennis alsmede know-how van de technische en bedrijfskundige zaken aanwezig is.

7. De ISP dient zijn apparatuur continu bij te werken zodat de systemen te allen tijde veilig en courant zijn. Daarnaast zal de ISP zorgdragen dat indien toch gegevens verloren gaan, gegevens van maximaal 7 kalenderdagen daarvoor beschikbaar zijn in de vorm van een backup en zodoende gegevens van maximaal 7 kalenderdagen verloren kunnen gaan. De verplichting om backups te maken bestaat enkel daar waar de ISP het beheer heeft over het onderliggende (softwarematige) systeem waar de gegevens in liggen opgeslagen.

8. De ISP zal altijd in belang van de prospect of klant handelen en deze nooit onder druk zetten of enkel adviseren in het eigen belang.  De ISP onderkent expliciet dat de belangen van de klant in beginsel belangrijker zijn dan die van zichzelf.

9. De ISP zal bij de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De ISP verklaard dat deze over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de geldende privacy wetgeving in het land waar deze gevestigd is, waarbij deze eveneens verklaart te voldoen aan de privacy wetgeving geldend in het vestigingsland.

10. De ISP zal elke klacht op gelijke voet en op dezelfde professionele manier behandelen. De daadwerkelijke behandeling van de klacht dient binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst plaats te vinden. Een klacht dient binnen 10 werkdagen voor de klant naar tevredenheid te zijn opgelost dan wel gemotiveerd ongegrond te zijn verklaard of er dient een duidelijk aanwijsbare reden gegeven te worden waarom de klacht nog niet is opgelost.

A. De ISP verklaart deze gedragscode volledig te erkennen en verklaart deze gedragscode op elk artikel akkoord en accepteert de verantwoordelijkheden en gevolgen die uit deze gedragscode voortvloeien. Niet nakomen van de gedragsregels in deze gedragscode heeft tot consequentie dat contracten door klanten kunnen worden ontbonden, echter enkel daar waar een klant specifiek hinder ondervindt van het niet nakomen van deze gedragscode door de ISP en tevens per individueel geval bekeken, dit ter beoordeling van de geldende rechterlijke macht en/of een door de beheerder van deze gedragscode aan te wijzen geschillencommissie, met de mogelijkheid tot openbaarmaking van de uitspraak.

B. De ISP verklaart dat tussen het moment van onderschrijven van deze gedragscode en een periode van 3 maanden na opzegging, alle artikelen in deze gedragscode van toepassing zijn op het handelen, de offerten en de contracten van zichzelf. De beheerder van deze gedragscode is bevoegd om de ISP als deelnemer te royeren indien daar in redelijkheid aanleiding toe is, zulks ter beoordeling van de beheerder.

C. De ISP verklaart zich akkoord met toekomstige wijzigingen in deze gedragscode, zolang deze tenminste 2 maanden voordat deze van kracht worden, kenbaar worden gemaakt door de beheerder van deze gedragscode. Niet inhoudelijke en ondergeschikte wijzingen, zoals spel- en taalfouten mogen met onmiddellijke ingang worden aangebracht. De ISP  erkent dat wisselingen van de beheerder van deze  gedragscode geen gevolgen hebben voor de ondertekening en aansluiting bij deze gedragscode.

D. De ISP verklaart dat deze de beheerder van deze gedragscode volledig vrijwaart voor de gevolgen die voortvloeien uit zijn taak. De ISP verklaart dat hij de beheerder volledig vrijwaart van gevolgen die voortvloeien uit aansluiting bij deze gedragscode.

Victor, 23 januari 2007 12:07 pm

[quote]De ISP onderkent expliciet dat de belangen van de klant in beginsel belangrijker zijn dan die van zichzelf.[/quote]

Wat een onzin. Het belang van mijn klant is zo min mogelijk betalen, het belang van mij is mijn bedrijf laten bestaan. Dit botst dus met elkaar. Volgens de gedragscode is het belang van de klant dus belangrijker.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.