Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Yourhosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 18 september 2015 08:00 uur

Deze keer bekijken we de jaarcijfers van Yourhosting. Een hoster uit Zwolle die, volgens de eigen website, in 12 jaar tijd is uitgegroeid tot de grootste shared webhoster van Nederland met een aantal grote en bekende namen in haar klantenbestand. Voor een volledig beeld kijken we in dit geval naar de geconsolideerde cijfers van de beheermaatschappij Your Holding.

De balans

De activazijde van de balans laat een aantal zaken zien die in het oog springen. Een eerste daarvan is de post immateriële vaste activa. Deze stijgen in 2014 van 1,5 miljoen euro naar 2 miljoen euro. Vaak gaat het hier over betaalde goodwill, simpel gezegd hetgeen wat bij een aankoop of overname meer wordt betaald dan de balans- of aandelenwaarde. De stijging lijkt te suggereren dat er in 2014 een bedrijf is overgenomen. Uit de toelichting in de jaarrekening blijkt dat dit de investering in software c.q. de platformen van Yourhosting is. Dat dit vaker lijkt te gebeuren, wordt aannemelijk gemaakt door de post financiële vaste activa. Hieronder vallen soms verstrekte leningen, maar over het algemeen zijn dit deelnemingen. Aangezien we het hier over geconsolideerde jaarcijfers hebben, moet dit in deze balans gaan over minderheidsdeelnemingen. Meerderheidsdeelnemingen vallen namelijk boekhoudkundig weg uit de balans.

De materiële vaste activa lopen terug van iets meer dan 8 ton naar iets onder de 7,5 ton. Dit lijkt te impliceren dat er in 2014 niet is geïnvesteerd in inventaris en dergelijke, of in ieder zo’n 80.000 euro minder dan er is afgeschreven. Ook dit wordt bevestigd door de toelichtingop de jaarcijfers. Hierin wordt namelijk gemeld dat de afschrijvingen en investeringen aan nagenoeg aan elkaar gelijk is. De vlottende activa laten wel een prima stijging zien, wat een groeiende bedrijfsvoering lijkt aan te geven. De liquide middelen nemen weliswaar met 5 ton af, maar dat ligt volledig in lijn met de stijging van de immateriële activa, die met hetzelfde bedrag stijgen.

De passivazijde van de balans laat eigenlijk niets dan goeds zien. Het vermogen stijgt van 8,5 ton naar bijna 1,4 miljoen. Dit doet vermoeden dat er minimaal 520.000 euro winst is gemaakt binnen de groep. Feitelijk zal dit, los van eventueel uitgekeerd dividend, zelfs nog meer zijn. De voorzieningen stijgen namelijk met zo’n 420.000 euro. Dit zijn uitgaven waarvan men nu al weet dat ze komen en de kosten over een aantal jaar verdelen. Deze verminderen de winst, dus de bedrijfsvoering zelf is in 2014 nog positiever geweest dan de eerder genoemde 5 ton, maar zal eigenlijk meer richting het miljoen gaan. Met verder een afnemende schuldenpositie lijkt Yourhosting ook heel netjes aan de schuldeisers te betalen.

YourHosting 2014 Balans

De ratio’s

De ratio’s van Your Holding lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar dit lijkt een vertekend beeld te zijn.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,72. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen iets meer dan een kwart tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 1.139.900 euro betekent dat er ruim een miljoen tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,30, wat aanvankelijk aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Your Holding hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont op het eerste zicht aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit lijkt echter voornamelijk te worden veroorzaakt door de daling in de liquide middelen in 2014, wat ogenschijnlijk is aangewend voor een aankoop waar een redelijke som goodwill is betaald. Hierdoor vallen de ratio’s hoogstwaarschijnlijk de verkeerde kant op, wat op basis van de gedeponeerde cijfers geen recht lijkt te doen aan het bedrijf zelf. Yourhosting zelf geeft hierover aan dat hun activa zijn toegenomen omdat zij on-balance investeren in m.n. onze platformen. Dit is een focus op de (middel)lange termijn. Zij financieren die investeringen autonoom. Dat de ratio’s een vertekend beeld geven, blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,23. Dit betekent dat de balans van Your Holding voor 23% uit eigen geld en vermogen bestaat. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van 2013.

YourHosting 2014 Ratios

De conclusie

De balans van Your Holding laat een beeld zien, wat niet lijkt te kloppen bij de ratio’s van het bedrijf. De schuldenlast loopt netjes terug en er wordt -naar het zich laat aanzien- een prima winst gemaakt binnen de groep. De uitbreidings- en investeringsdrang lijkt dan de reden te zijn dat de ratio’s niet laten zien hoe de hoster er daadwerkelijk voor staat. Een winstgevende onderneming die steeds verder lijkt uit te breiden.

Reactie Mario Wijnhoud RA (Finance Director Yourhosting)

Ons huidige beleid is dat wij ons richten op autonome groei. Om die groei te bewerkstelligen en concurrentievoordelen te realiseren, investeren wij in onze medewerkers, processen en onze platformen en daarmee in onze toekomst. Door te investeren in onze mensen zijn het personeelsverloop en ziekteverzuim laag (2,1% t.o.v. 3,8% landelijk). Dit jaar zijn onze processen gecertificeerd, waardoor wij niet alleen groeien in kwantiteit maar bovenal ook in kwaliteit.
De investeringen in onze platformen verklaren de toename van het bedrag van de immateriële vaste activa. De investeringen in materiële vaste activa zijn in 2014 nagenoeg gelijk geweest aan de afschrijvingen op die activa, waardoor de voor nu benodigde activacapaciteit in stand is gehouden.
Wat betreft de ratio’s kunnen wij aansluiten bij jullie conclusie dat die vertekend zijn. In de kortlopende schulden zijn voor ca. € 2,6 miljoen overlopende passiva begrepen, waarvoor geen uitstroom van geldmiddelen nodig is. Rekening houdend hiermee geven de balansratio’s en het werkkapitaal een ander beeld.
Wij zijn uitermate tevreden met de cijfers over 2014 en de onderliggende trends. We hebben dan ook vertrouwen in een mooie toekomst.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.