Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Datacenter Brabant

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 25 september 2015 08:00 uur

Deze keer bekijken we de jaarcijfers van Datacenter Brabant. Een, hoe kan het ook anders, Brabantse hoster die op haar eigen website niet alleen 100% uptime belooft, maar ook zegt dat de klant bij hen geen nummer is, maar een gezicht. Tijd om te bekijken wat die gezichten met de cijfers doen.

De balans

Wanneer de jaarcijfers worden opengeslagen, lijkt het er sterk op dat het allesbehalve koek en ei is bij deze hoster. De vaste activa lopen met zo’n 1,5 ton per jaar terug. Het zou kunnen zijn dat er heel snel wordt afgeschreven, maar een daling van ongeveer 10% per jaar doet eerder vermoeden dat er niet of nauwelijks wordt geïnvesteerd. De vorderingen stijgen wel, wat lijkt te wijzen op een stijgende omzet, en de liquide middelen nemen toe in 2014, maar op een balanstotaal van bijna 1,3 miljoen zijn beide bedragen met respectievelijk 94.500 en 14.014 euro niet echt hoog.
De belangrijkste indicaties van mindere tijden vinden we aan de passivazijde van de balans. Hier is te zien dat er behoorlijke negatieve reserves aanwezig zijn. De overige reserves dalen van ruim 6,5 ton negatief in 2012 naar bijna 1,1 miljoen negatief in 2014. Dit doet sterk vermoeden dat er meerdere jaren verlies is gemaakt. Het meest positieve dat hieruit te halen is, is het feit dat de daling van het eigen vermogen in 2014 wordt beperkt tot iets minder dan 80.000, waar dit in 2013 nog een daling was van bijna 4 ton. Wat ook een reden van zorg lijkt te zijn, is het feit dat de schuldenlast alleen meer toeneemt.

Dat het nog niet zo goed gaat met Datacenter Brabant wordt door het bedrijf zelf ook bevestigd in de toelichting op de jaarcijfers. Hierin wordt de daling van het vermogen toebedeeld aan geprognosticeerde aanloopverliezen en een deels achterblijvende bezetting ten opzichte van de begroting. Men geeft zelf ook aan dat het bedrijf niet in staat is zelfstandig aan haar verplichtingen te voldoen. Datacenter Brabant heeft in 2012 achtergestelde leningen van indirecte aandeelhouders moeten aantrekken en in 2013 een uitbreiding van de bancaire financieringen. Over 2014 en de verdere toekomst zegt de toelichting:
“Daarnaast heeft de directie de volgende maatregelen getroffen: – intensivering sales processen inclusief uitbreiding propositie – opzetten partnerships. In 2014 hebben deze maatregelen geresulteerd in een positieve EBITDA. Op basis van de begroting 2015 is de verwachting dat deze positieve ontwikkelingen zich zullen voortzetten.”

Datacenter Brabant Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Datacenter Brabant lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,19. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim 80% tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 481.128 euro betekent dat er bijna 5 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,72, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Datacenter Brabant hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf niet goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -/- 0,86. Dit betekent dat de balans van Datacenter Brabant voor -/- 86% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Datacenter Brabant Ratios 2014

De conclusie

Eén ding lijkt ernstig duidelijk uit de jaarcijfers. Datacenter Brabant heeft het moeilijk, erg moeilijk. Er is ruim een miljoen euro meer schulden dan bezittingen en de schuldenlast neemt enkel toe, waar er nog steeds geen winst wordt gerealiseerd. Uit de toelichting op de jaarcijfers weten wij dat de directie inmiddels heeft ingegrepen en hervormd en het lijkt erop dat de daling in ieder geval van vliegende vaart naar een zwakke wandelpas is teruggebracht. Het bedrijf zelf is nog steeds positief. Het is alleen de vraag of de ommezwaai goed genoeg is en vooral, of deze op tijd is ingezet.

Reactie Henk Jansen (Manager DataCenter Brabant)

Het enkel beoordelen van de gedeponeerde jaarrekening geeft een eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Achter Datacenter Brabant staan een aantal kapitaalkrachtige investeerders/eigenaren met een lange-termijnvisie. De aanloopverliezen zijn vooraf gecalculeerd maar duurde langer dan geprognotiseerd door o.a. het feit dat het economisch herstel langer uitbleef dan verwacht, alsook de veranderende marktomstandigheden (van racks naar cloudoplossingen). Ook speelde de bewuste keuze van de directie mee om selectief om te gaan met het aantrekken van klanten; banken, overheidsinstellingen, zorg, onderwijs, IT-dienstverleners, logistiek maar ook internationals en milieu-instellingen, een belangrijke rol. Kortom de keuze voor stabiele bedrijven en instellingen waar een langjarige samenwerking mee is gesloten in plaats van korte termijn opbrengsten.

De aandeelhouders hebben ervoor gekozen om het werkkapitaal te verstrekken in de vorm van leningen in plaats van agiostortingen in het eigen vermogen. Inderdaad heeft dit als consequentie dat een aantal generieke ratio’s afwijkende waarden geven maar de operationele cashflow is voldoende en gewaarborgd om aan alle verplichtingen te voldoen. Zowel de aandeelhouders als de externe financiers hebben voldoende vertrouwen in het businessconcept.

Er wordt doorlopend geïnvesteerd in nieuwe technologie en innovaties. Momenteel wordt een praktijktest uitgevoerd met een revolutionaire nano-vloeistof als koelmiddel. De eerste testresultaten laten efficiënte verbetering van 30% zien. Daarnaast heeft er in 2015 een uitbreiding plaatsgevonden in de capaciteit van het datacenter. Het datacenter is volledig schaalbaar gebouwd, de kostbare basis infrastructuur is aanwezig en vervolg investeringen worden pas gedaan als de capaciteit dat vereist.

Datacenter Brabant is een uitstekend onderhouden en gemanaged datacenter getuige de 100% uptime vanaf de dag van opening. DCB behoort met vier ISO- en NEN-certificeringen tot de hoogstgecertificeerde datacenters van Nederland. Het huidige boekjaar 2015 zal afgesloten worden met zwarte cijfers. DCB heeft momenteel nog circa 50% capaciteit beschikbaar om de komende jaren gezond financieel te renderen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.