Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Dataplace

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 23 oktober 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Dataplace. Een datacenter in Ablasserdam, dat sinds begin 2011 operatief is en werkt volgens een bedrijfsfilosofie van betrouwbaarheid, klantgerichtheid en een ‘keep it simple’-mentaliteit.

De balans

Voor de verandering beginnen we dit keer eens met kijken naar de passivazijde van de balans. Daar is namelijk heel duidelijk te zien dat we met een startend datacenter te maken hebben. Er is namelijk een flink negatief eigen vermogen te zien, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door grote opstartinvesteringen en aanloopverliezen. Wat hier een positieve twist aan geeft, is het feit dat in de drie bekeken jaren de negatieve reserves wel rap afnemen. In 2013 is de verbetering weliswaar ‘slechts’ 80.000 euro, maar in 2014 verbeteren de reserves al met bijna 3 ton. Er wordt zo te zien dus al winst gemaakt en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de negatieve reserves weer in het zwart worden weergegeven.

Ook de andere kant van de balans is de positieve trend ook te zien. De post materiële activa hangt in alle jaren rond de 3,8 miljoen euro. Dit betekent dat er jaarlijks evenveel wordt geïnvesteerd als er wordt afgeschreven. De liquide middelen nemen ook gestaag toe, wat aan lijkt te geven dat er een stijgende lijn in de bedrijfsvoering zit.

Dataplace Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Dataplace lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, wat veroorzaakt lijkt te worden door de eerder genoemde opstartverliezen.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,64. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim 4 ton tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 342.453 euro betekent dat er bijna 3,5 tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,10, wat ogenschijnlijk aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Dataplace hier in het bekeken jaar boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -/-0,21. Dit betekent dat de balans van Dataplace voor een negatief percentage van 21% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Er zijn overigens ook verzachtende omstandigheden voor de nog wat mindere ratio’s. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de gepubliceerde jaarstukken van de bovenstaande holding, dan zien we een positief eigen vermogen van ruim 4 miljoen en ruim 1,6 miljoen aan liquide middelen. Volgens eigen zeggen is de holding ook de grootste financier van Dataplace, met een grotere investering dan de bank. Daarnaast, zo geeft Dataplace aan ons aan, is het pand wel eigendom van de gehele groep, maar is dit vanuit risicospreiding ondergebracht in een aparte B.V.. De waarde hiervan is dus ook niet van positieve invloed op de ratio’s van Dataplace.

Dataplace Ratios 2014

De conclusie

Wie zonder (voor)kennis van Dataplace naar de balans kijkt zal zeggen dat het bedrijf er niet best voor staat. Wanneer je echter in het achterhoofd houdt dat het datacenter pas in 2011 operationeel is geworden en bedenkt dat de kost voor de baat uitgaat, lijkt er veel minder reden tot zorg. Ja er is een negatief eigen vermogen en de ratio’s zijn nog niet best. Het lijkt er echter wel op dat er inmiddels behoorlijke winst wordt gerealiseerd. Het zal op die manier dan ook slechts een kwestie van tijd zijn voor Dataplace ook in de jaarcijfers kan laten zien wat zij waard is. Wetend dat er genoeg cash en vermogen in de bovenliggende holding aanwezig is, hoeven we daar in ieder geval niet op te wachten om te concluderen dat er geen enkele reden tot zorg is.

Reactie Gerben van der Veen (eigenaar en managing director Dataplace)

Naar aanleiding van jullie onderzoek naar de cijfers van dataplace b.v. doe ik jullie graag een aanvulling toekomen welke het beeld over onze onderneming compleet maakt. Enkel de cijfers van dataplace b.v. zeggen wel iets over de performance van deze vennootschap maar niet over het geheel als datacenter en als onderneming. Dataplace b.v. is onderdeel van een groep waarvan de holding alle aanloopverliezen van dataplace b.v. middels een lening heeft gefinancierd (eigen geld). Verder is het vastgoed eigendom van een ander aan de groep behorende vennootschap. Zou je alles van deze 3 vennootschappen consolideren tot 1 vennootschap dan is er sprake van een vennootschap met een (zeer) positief eigen vermogen. Dit even vooraf voor het totaalbeeld.

Het klopt dat dataplace b.v. per 31-12-2014 (nog) kampt met een negatief eigen vermogen. Dit is het gevolg van de aanloopverliezen van 2010, 2011 en deels 2012. Vanaf 2013 is dataplace b.v. winst gaan maken en deze trend heeft zich in 2014 en 2015 doorgezet. Het is de verwachting dat het negatief eigen vermogen van dataplace b.v. snel tot het verleden behoort en er sprake is van een positief eigen vermogen. De aanloopverliezen vanaf de start van dataplace b.v. alsmede een groot gedeelte van de initiële investeringen zijn met een lening van de holding gefinancierd. Als je deze lening in aanmerking neemt, dan is er dus sprake van een positief groepsvermogen en een goede solvabiliteitsratio.

De current ratio die nog onder 1 uitkomt, komt door gedane vervroegde aflossingen op langlopende leningen die zijn gebaseerd op geprojecteerde kasstromen op basis van de lopende contracten. Een weloverwogen beslissing waardoor dan ook de langlopende middelen (eigen vermogen + de leningen) dalen onder de boekwaarde van de materiële vaste activa maar hierdoor dalen de rentelasten waardoor de rentabiliteit van dataplace b.v. weer structureel verbetert.

Er is de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de uitbouw en verdere uitbreiding van het datacenter door groei en aanname van nieuwe klanten en optimalisaties van installaties. Deze investeringen zijn grotendeels uit eigen cashflow bekostigd. Ook hebben er reeds (vervroegde) aflossingen plaatsgevonden op leningen.

Dataplace is de afgelopen jaren sterk gegroeid. 2 weken geleden behaalden wij en 11e plaats in de Deloitte Fast 50 met een groeipercentage van 836% tussen 2011 en 2014. Deze groei heeft ervoor gezorgd dat dataplace b.v. inmiddels winstgevend is, het negatief eigen vermogen binnenkort tot het verleden behoort en samen met de cijfers 2015 er gerust gesteld kan worden dat eind 2015 de current ratio hoger dan 1 zal zijn en er een positief werkkapitaal zal zijn.

Tot slot, de ontwikkelingen van ons bedrijf lopen voor op het businessplan dat wij in 2009 hebben ontwikkeld. De groei ontwikkelt zich dus beter dan gepland en het is in onze optiek een fijn gevoel te weten dat dataplace b.v. grotendeels gefinancierd is door de eigen aandeelhoudster en in mindere mate door de bank. Deze ontwikkeling heeft er ook voor gezorgd dat wij onze groeiplannen voor het aangrenzende datacenter relatief eenvoudig kunnen faciliteren welke plannen voor de nabije toekomst staan geprojecteerd.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.