Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Shock Media

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 11 december 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Shock Media. Een hoster met ruim 16 jaar ervaring uit Almelo die beweert 100% onafhankelijk te zijn en inhouse beschikt over alle benodigde kennis voor alle aangeboden oplossingen.

De balans

Het eerste dat opvalt aan de balans is dat er erg weinig vaste activa aanwezig zijn. Sterker nog, in 2012 waren deze compleet afwezig. Dit lijkt er op te duiden dat de activa, zoals servers en dergelijke, zijn ondergebracht in een andere BV. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn, dat de activa via een leaseconstructie zijn aangeschaft, maar daar lijkt de schuldenpositie, ook al neemt deze wel toe in de afgelopen drie jaar, te klein voor te zijn.

Een opvallend feit aan de passivakant van de balans is de terugloop van de reserves en de toename van de kortlopende schulden. Nu hoeft dit laatste niet per se negatief te zijn, want het gebeurt vaak in de branche dat vooruitbetaalde abonnementen als kortlopende schuld worden geboekt. Een hogere schuldenpositie is dan dus juist hartstikke positief.

Het feit dat het vermogen met bijna een ton in twee jaar tijd terugloopt zou een indicatie kunnen zijn dat Shock Media in ieder geval twee jaar op rij verlies heeft gemaakt. Toch lijkt dat niet heel aannemelijk. Met name de ratio’s, die we hierna bespreken, zijn van een dermate niveau, dat het er veel meer van weg heeft dat er wel winst wordt gemaakt. De terugloop in de reserves lijkt dan ook te zijn veroorzaakt doordat er meer dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouders dan er winst is gemaakt. In ieder geval in 2013 en 2014.

Shock Media Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Shock Media lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 3,02. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen tweederde deel overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 204.232 euro betekent dat er ruim 2 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,08, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Shock Media hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf uitstekend gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,69. Dit betekent dat de balans van Shock Media voor bijna 70% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Shock Media Ratios 2014

De conclusie

Wie kwaad wil, kan met gemak roepen dat het niet goed gaat met Shock Media. De schuldpositie neemt toe en de reserves nemen af. Allemaal tekenen dat het bedrijf verlies maakt. Dat zou kunnen, maar dat lijkt in dit geval niet erg aannemelijk. Het is in de hostingbranche namelijk gebruikelijk dat vooruitbetaalde abonnementen als kortlopende schuld worden geboekt. De ratio’s zijn daarnaast ook té goed om direct te roepen dat het slecht gaat. Het lijkt dan ook veel voor de hand liggender dat de winsten over 2013 en 2014, plus een beetje, als dividend zijn uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Is dat niet slecht? In dit geval zeker nog niet. Er is nog ruim voldoende vermogen over om te spreken van een financieel gezonde onderneming.

Reactie Alain Götz (CEO Shock Media)

We mogen met trots zeggen dat we inderdaad een financieel gezonde onderneming zijn. Dit jaar waren wij voor het derde jaar op rij een FD Gazelle. De belangrijkste eisen om FD Gazelle te worden, is het maken van winst en om 3 jaar lang minimaal 20% per jaar in omzet te groeien.

De aannames die ISPam.nl doet op basis van de openbare cijfers kloppen grotendeels. Alle activa zoals de servers, auto’s en inventaris zijn ondergebracht in de moedermaatschappij van Shock Media B.V. Dit verklaart ook de terugloop van de reserves; dit is echter geen dividenduitkering aan natuurlijke personen, maar het veiligstellen van de reserves door deze over te hevelen naar de moedermaatschappij. Vanuit de moedermaatschappij worden weer alle financieringen/investeringen gedaan en activa aangeschaft. Als gevolg van onze ISO27001- en NEN7510-certificeringen is deze constructie ook als eis opgenomen binnen het Business Continuity Management van onze organisatie. Dit zodat wij in alle gevallen aan onze opdrachtgevers de continuïteit kunnen waarborgen.

We zijn verheugd dat ISPam.nl onderschrijft dat wij het goed doen. Wij vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers niet alleen kunnen vertrouwen op onze expertise, maar dat ze er ook op kunnen vertrouwen dat wij financieel de zaken goed op orde hebben. Dit artikel is hiervan een mooie bevestiging!

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.