Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: HostingDiscounter

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 10 juni 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Tiscom Hosting, een Duivense onderneming die op het internet de naam HostingDiscounter gebruikt. Een bedrijf dat bijzonder genoeg op de eigen website nagenoeg niets over zichzelf vertelt.

De balans

Als we de activazijde van de balans bekijken, lijkt het heel makkelijk om er een negatief sausje overheen te gieten. We zien namelijk de vaste activa teruglopen, wat aan lijkt te geven dat er niet (meer) geïnvesteerd wordt in hardware. Ook lopen de vorderingen en de liquide middelen terug in de drie bekeken jaren. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de omzet van het bedrijf aan het dalen is.

Aan de passivazijde van de balans zien we echter weer signalen die niet lijken te spreken van mindere tijden. Zo is er weliswaar een flinke daling van de reserves in 2013, wat mogelijk verlies van ruim 1,5 ton aanduidt, maar in 2014 nemen de reserves weer toe met ongeveer 25.000 euro. Er lijkt dus geen sprake van structureel verlies. Ook nemen de kortlopende schulden in alle drie jaren af, wat niet lijkt te duiden op een bedrijf in zwaar weer.

Navraag bij HostingDiscounter leert ons echter dat de dingen veel minder spannend zijn dan ze in eerste instantie lijken. De terugloop van de activa komt simpelweg door het feit dat het bedrijf veel meer aan outsourcing doet. Ook vertelt de hoster ons dat er in 2013 wel degelijk winst is gemaakt. Er is in dat jaar voor gekozen om een bedrag aan dividend uit te keren dat hoger is dan de in dat jaar gemaakte winst.

HostingDiscounter Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van HostingDiscounter lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,32. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een kwart overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 118.743 euro betekent dat er ruim een ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,05, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat HostingDiscounter hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf heel goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,25. Dit betekent dat de balans van HostingDiscounter voor 25% uit eigen geld en vermogen bestaat.

HostingDiscounter Ratios 2014

De conclusie

Wie begint te lezen in de cijfers van HostingDiscounter begint met een naar gevoel. Er lijkt niet meer te worden geïnvesteerd in activa en de omzet lijkt rap terug te lopen. Aan de andere kant laat het bedrijf weer wel tekenen zien van winstgevendheid, wat wordt ondersteund door het jaarlijks teruglopen van de schuldenlast. Wanneer we een en ander navragen bij het bedrijf zelf, blijkt al snel dat cijfers nogal eens een vertekend beeld kunnen geven. Er wordt gewoon winst gemaakt en door outsourcing van de activa komt er minder op de balans terecht. Er is dus simpelweg niets aan de hand bij HostingDiscounter.

Reactie Mark de Wildt (CEO HostingDiscounter)

Dat HostingDiscounter een kerngezond bedrijf is, blijkt wel uit onze jaarcijfers. Wat uit de publicatiestukken niet kan worden afgelezen is het resultaat van de onderneming, de hoogte van eventuele dividenduitkeringen en de samenstelling van de gepresenteerde posten.

Bij het opstellen van de publicatiestukken maken wij gebruik van de wettelijke vrijstellingen die toepasbaar zijn. Hierdoor deponeren wij zeer beperkte informatie, waaruit snel onjuiste aannames kunnen worden gemaakt. Wie naar de gedeponeerde cijfers kijkt, kan daaruit niet opmaken dat er in 2013 winst is gemaakt en dat er in 2013 een dividenduitkering is geweest van enkele tonnen. Door deze uitkering nemen de reserves af. Met de dividenduitkering is ook een vordering op de aandeelhouder verrekend waardoor de vorderingen afnemen.

De post kortlopende schulden bestaat voor het overgrote deel uit een ongerealiseerd resultaat, welke bestaat uit een berekening van vooruit ontvangen omzet en vooruitbetaalde kosten, zoals registratiekosten van domeinnamen.

HostingDiscounter is volledig gefinancierd met eigen middelen en is geen verantwoording schuldig aan investeerders en bankiers. De noodzaak om cijfers te manipuleren en dus mooier te presenteren dan de gepubliceerde cijfers, is er dan ook niet. Dat publicatiestukken een bron zijn voor onjuiste aannames en onjuiste conclusies, staat als een paal boven water.

Het is fijn om te vernemen dat ISPam op basis van de publicatiestukken en na navraag, de financiële gezondheid van HostingDiscounter onderstreept.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.