Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Opvallende voorwaarden: Byte

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 20 juli 2016 09:26 uur

In de rubriek ‘Opvallende voorwaarden’ nemen we de algemene voorwaarden van datacenters en hosters onder de loep. Welke opvallende zaken hebben bedrijven in hun kleine lettertjes verstopt. Vandaag bekijken we de algemene voorwaarden van Byte met een aantal interessante bepalingen.

Geen particuliere klanten uit de EU

4.3 Byte gaat geen overeenkomsten aan met cliënten die een natuurlijk persoon zijn die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, indien die cliënten buiten Nederland en binnen de Europese Unie gevestigd zijn. De cliënt die niet uit hoofde van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Byte sluit garandeert dat hij of zij binnen Nederland of buiten de Europese Unie woonplaats heeft.

Deze bepaling moest ik een paar keer goed lezen. Byte wil geen particuliere klanten uit EU-landen, buiten Nederland. Dit heeft alles te maken met de BTW-regels voor elektronische diensten sinds 1 januari 2015. Als gevolg daarvan geldt dat er BTW moet worden betaald in het land van de afnemer, ook bij particuliere klanten.

Bij Nederlandse klanten is gewoon de Nederlandse BTW verschuldigd, bij klanten buiten de EU is géén BTW verschuldigd, bij zakelijke klanten in de EU wordt de BTW naar de klant verlegd naar de afnemer en bij particuliere klanten in de EU zou Byte zelf de BTW van het land van de afnemer in rekening moeten brengen, aangegeven en afdragen (via de zogeheten MOSS-regeling). Dat is nogal wat werk en levert waarschijnlijk weinig op voor die paar klanten. Een logische keuze dunkt mij en een duidelijk effect van EU-regels op de (Nederlandse) hostingmarkt.

Kopietje paspoort bij opzegging

5.3 (..) Een opzegging dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs van de bevoegde persoon, en indien de cliënt een ondernemer is, een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

Dat is op zich een prima plan in verband met de veiligheid. Echter een kopie van het identiteitsbewijs eisen mag helemaal niet. Dat is in strijd met de wet. Deze voorwaarde is daarom nietig in verband met strijd met dwingend recht.

Onmiddellijk ontbinden bij een gegrond vermoeden

10.2 Bij gegrond vermoeden dat de in artikel 8 bedoelde gedragingen zich voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van – vooruitbetaalde – vergoedingen. Voorgenoemde levert voor Byte een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt.

In artikel 8 staat dat het een klant verboden is om dingen te doen (hosten) die niet mogen. Deze bepaling is op zich prima te volgen. Als er een gegrond vermoeden is, dan moet Byte kunnen ingrijpen. Het venijn zit hem echter in de staat. Een gegrond vermoeden is namelijk ook al genoeg om de overeenkomst met de klant onmiddellijk te ontbinden. Dus ook al doet de klant niks verkeerd maar heeft hij alleen de schijn tegen, dan mag Byte de overeenkomst onmiddellijk ontbinden.

Everything we will say can not be used against us in a court of law!

11.2 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. (..)

Prachtig! Everything we will say can not be used against us in a court of law! Sorry, zo zijn we niet getrouwd zullen we maar zeggen!

Twee keer gehackt? Dat is dan 150 euro

12. Het komt regelmatig voor dat een website van een cliënt wordt gehackt. Dit kan voorkomen worden indien de cliënt de software van zijn systeem en/of de software ten behoeve van zijn website regelmatig en behoorlijk onderhoudt, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, door het installeren van updates. Indien de website van de cliënt wordt gehackt, veroorzaakt dit overlast en schade voor Byte en haar overige cliënten. Ter compensatie van die schade is de cliënt aan Byte een bedrag van € 150,- verschuldigd voor iedere keer dat de website van de cliënt binnen één jaar meer dan eenmaal is gehackt. Byte is echter gerechtigd ook de werkelijk geleden schade in rekening te brengen, indien de werkelijk geleden schade de hoogte van deze vaste compensatie aanmerkelijk overschrijdt.

Dit is nou echt zo’n voorwaarde die opvalt. Ik twijfel of het het ei van Columbus is om klanten op te voeden zodat ze hun software up-to-date houden of dat het te triest voor woorden is en dat je dat op een andere manier als hoster moet regelen.

Factuur niet betaald? 24% rente!

Indien een factuur van Byte niet tijdig is betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Byte is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stop te zetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

24%+ rente op jaarbasis. Dat lijkt me toch wel enigszins buitenproportioneel. Dat is drie keer wettelijke rente voor handelstransacties!

De bottom line

De algemene voorwaarden van Byte bevatten een paar dingen die duidelijk opvallen. Een kopietje paspoort vragen mag bijvoorbeeld helemaal niet. Het is (goed) te begrijpen vanuit het perspectief van Byte. Dat wil echter niet zeggen dat het ook toegestaan is. Verder zijn er een paar dingen die wel erg scherp en in het voordeel van Byte geformuleerd. Dat kan, dat mag maar valt op. Het roept zoals wel vaker de vraag op in hoeverre Byte er ook daadwerkelijk een beroep op doet in de praktijk. De vraag dus hier ook weer hoe heet de spreekwoordelijke soep wordt gegeten.

Reactie Byte

Bij het opstellen van onze algemene voorwaarden hebben we uiteraard ook juridische hulp ingeschakeld. Alles wat in onze algemene voorwaarden staat, is in lijn met de Nederlandse wetgeving. De algemene voorwaarden worden zeker niet altijd tot op de letter uitgevoerd, bijvoorbeeld m.b.t. de rente bij niet-betaalde facturen. We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Ook in situaties die volgens onze algemene voorwaarden een uitgesproken zaak zijn, maar een ontevreden gevoel bij de klant achterlaten, zullen we er altijd alles aan doen om er in samenspraak met de klant uit te komen. We stellen de kritische blik op prijs en nemen hieronder nog de mogelijkheid om per punt een inhoudelijke reactie te geven.

Kopietje paspoort bij opzegging
Vanwege veiligheidsredenen is het bij ons niet mogelijk om telefonisch of per mail op te zeggen. Wij raden onze klanten altijd aan om via het service panel op te zeggen. Wanneer dit niet mogelijk is (omdat het e-mailadres van de klant bijvoorbeeld niet meer werkt), dan kunnen klanten ook schriftelijk opzeggen. Omdat schriftelijk opzeggen zeer fraudegevoelig is, vragen wij de klant inderdaad om een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. De foto en burgerservicenummer hoeven hierbij niet zichtbaar te zijn. De kopie wordt alleen gebruikt voor de opzegging en wordt niet onnodig bewaard. Hierdoor is het volgens onze jurist niet in strijd met dwingend recht. We benoemen deze procedure ook letterlijk op onze Kennisbank, de plek waar onze klanten de informatie vandaan halen. Wel zouden we dit beter kunnen verwoorden in de algemene voorwaarden.

Onmiddellijk ontbinden bij een gegrond vermoeden
Het vermoeden wordt natuurlijk gestaafd (onderzocht). Als een klant uitleg kan geven waarom het een en ander gebeurd is, dan zal er gekeken worden of er andere oplossingen bestaan. Dit punt staat in de algemene voorwaarden voor de klanten die vervolgens niet op onze contactmomenten reageren.

Everything we will say can not be used against us in a court of law!
Byte heeft klantvriendelijkheid en goede informatieverstrekking hoog in het vaandel. Er kunnen alleen geen rechten ontleend worden aan gegeven informatie van de helpdesk, omdat de helpdesk afhankelijk is van de informatie die de klant geeft. Er kan daarom altijd sprake zijn van miscommunicatie. Mocht er toch sprake zijn van miscommunicatie, dan zullen we altijd proberen om er op een goede manier uit te komen.

Twee keer gehackt? Dat is dan 150 euro
Byte zorgt als hostingbedrijf voor de veiligheid van zijn platform. Als hoster bouwen en onderhouden wij geen websites voor onze klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun site, en dus ook voor de veiligheid van die website. Op het moment dat een site gehackt wordt, zetten wij deze website uit. Dit is voor de eigen veiligheid van de website, en voor de veiligheid van de rest van het platform. De klant wordt vervolgens verzocht een aantal checks en handelingen uit te voeren om te voorkomen dat de site weer gehackt wordt. Als er dan binnen korte periode weer een veiligheidsrisico plaatsvindt, dan zijn bepaalde checks niet voldoende uitgevoerd en zullen wij de hele website moeten nalopen, hier brengen wij geld voor in rekening.

Rente op niet betaalde factuur
Hier kunnen we kort over zijn, dit is een uiterste maatregel die in de geschiedenis van Byte nog nooit is uitgevoerd.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.