Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag derde SIDN Relatiedag

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 2 juni 2008 08:11 uur

SIDNAfgelopen vrijdag organiseerde SIDN voor de derde keer een relatiedag. Dit keer was het toneel van dit evenement de Amsterdam ArenA. Tijdens de relatiedag zijn ondermeer de nieuwe algemene voorwarden toegelicht en is door SIDN directeur Roelof Meijer tekst en uitleg gegeven over de problemen met de .nl-zonefile van de dag ervoor. Voor ISPam.nl was ik erbij.

Algemene Voorwaarden vervangen reglementen
Voor de term Algemene Voorwaarden is door SIDN gekozen omdat ze zichzelf niet ziet als een regulerend orgaan, maar als een zakelijke dienstverlener. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden ook zo’n beetje vrij van juridisch taalgebruik en zijn voor iedereen te begrijpen.

De belangrijkste wijzigingen in de reglementen (algemene voorwaarden) zijn:

 • Een lange inleiding met de belangrijke bepalingen voor houders;
 • het mogen opheffen van een domeinnaam door SIDN wanneer een houder failliet gaat of in surseance van betaling verkeerd;
 • SIDN kan een domeinnaam weigeren indien deze volgens SIDN in strijdt is met de openbare orde of goede zeden;
 • deelnemers categorie II vallen niet onder de Algemene Voorwaarden meer;
 • verbod om uitlatingen te doen of handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor de reputatie van SIDN;
 • expliciet toestemming van de houder nodig om domeinnamen op naam van de deelnemer te registreren; dat geldt ook voor het admin-c contact;
 • aansprakelijkheid van SIDN ingeperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekering dekt;
 • verplichting deelnemers te betrekken bij wijziging van de Algemene Voorwaarden;
 • verkorting bewaarplicht van de administratie tot 2 jaar (nu is dat nog 5 jaar);
 • toelating deelnemers van buiten de EU.

De nieuwe algemene voorwaarden zullen een dezer dagen op de (besloten deelnemers) website van SIDN worden gepubliceerd.

Domeinnaam opheffen bij faillissement of surseance van betaling
Over het punt van de houders die in faillissement of surseance van betaling verkeren heb ik aan Maarten Simon, General Council van SIDN die de sessie verzorgde gevraagd of daarmee de rechtszekerheid niet door in gevaar komt, vooral ook omdat SIDN de maatregel meteen mag effectueren en eenmaal geëffectueerd geen beroepsmogelijkheden meer in de Algemene Voorwaarden staan.

Het antwoord daarop was dat curatoren eigenlijk niet weten wat ze met domeinnamen in een faillissement aanmoeten en deze daarom onnodig lang blijven bestaan. Al vroeg ik me daar bij af of dat nou een probleem van SIDN is zolang de deelnemer voor de domeinnaam betaald? SIDN vindt de mogelijkheid echter noodzakelijk. Ik vind dat het beter op voordracht van de deelnemer kan gebeuren (zoals bij een technische opheffing, alleen dan niet automatisch).

Nieuwe geschillenregeling
Verder heeft SIDN de nieuwe geschillenregeling geïntroduceerd, die wordt uitgevoerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO) Arbitration and Mediation Centre in Genève. SIDN is daarin feitelijk geen partij en wacht de uitspraak van de WIPO af, zolang de procedure loopt bevriest SIDN de domeinnaam. De kosten voor het aanhangig maken van een geschil kost (minimaal) 1.500 euro en de regeling kent kent geen proceskosten vergoeding.

De belangrijkste wijziging is dat de grondslagen waarop een eis kan worden toegekend zijn verbreed. Vroeger kon dat enkel op basis van het merkenrecht. Nu kan dat ook op basis van een handelsnaamrecht, naam van een rechtspersoon naar publieksrecht, stichting of vereniging of natuurlijk persoon.

Om een eis toegewezen te krijgen moet er aan een aantal criteria zijn voldaan, zo moet er een van bovenstaande grondslagen voor de eis zijn en moet de registrant geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam hebben en deze te kwader trouw hebben geregistreerd.

Marktonderzoek particuliere markt
De sessie over marketing werd verzorgd door Michiel Henneke, marketingmanager van SIDN. De sessie ging over een onderzoek dat was uitgevoerd naar de particuliere domeinnaam markt (met als doelgroep 25 tot 50 jaar) in Nederland. Daaruit bleek dat veel het .nl-domeinnaam de voorkeur heeft van het gros van de Nederlanders die domeinnamen registeren.

Bij al reeds bestaande particuliere domeinnaamhouders is de voorkeur voor .nl-domeinnamen met 73 procent het grootste en het laagst bij particulieren die geen domeinnaam hebben noch van plan zijn er een te nemen met 63 procent. Dat is er hoog gezien bij .uk dat overall 60 procent is en bij .fr maar 29 procent.

SIDN gaat op deze doelgroep (25 tot 50 jarigen) een campagne organiseren om het .nl-domeinnaam verder te promoten, echter zonder het doel om direct meer .nl-domeinnamen aan hen te verkopen. De start van de campagne zal waarschijnlijk inhaken op de registratie van de 3.000.000ste .nl-domeinnaam, die met op het moment van schrijven nog maar zo’n 80.000 domeinnamen te gaan al vrij snel aanstaande lijkt te zijn.

Hoe de campagne er precies uit komt te zien en op welke wijze de deelnemers daar bij zullen worden betrokken is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar SIDN zal in ieder geval geen lijst met deelnemers publiceren met daarbij de mededeling “bij deze bedrijven kunt u uw .nl-domeinnaam registreren”.

Op een vraag uit de zaal op welke wijze de deelnemers bij de campagne betrokken zullen worden, of dat er campagne materiaal beschikbaar zal worden gesteld, stelde Henneke dat zeker in overweging zal worden genomen bij de komende ontwikkeling van de campagne.

Bespreking problemen .nl-zonefile
Na de lunch was het tijd voor het plenaire deel van de relatiedag. SIDN directeur Roelof Meijer opende de relatiedag officieel en adresseerde daarna als eerste de problemen met de .nl-zonefile de dag ervoor. Deze werden veroorzaakt door een menselijke fout, namelijk door een ! (uitroepteken, je leest het goed) die niet had moeten staan in de code van DRS4.2.

In DRS4.2 was het namelijk de bedoeling om overbodige glue-records te verwijderen. Voor wie zelf weleens programmeert weet dat een ! NOT betekent of te wel, in plaats van de overbodige werden de noodzakelijke glue-records verwijdert bij elke aanvraag of mutatie van een domeinnaam.

Dit had als geluk bij een ongeluk tot gevolg dat enkel de glue-records verdwenen van partijen die na de upgrade naar DRS4.2 dus tussen 0:00 en 6:40 uur. Het gros van de deelnemers heeft daarom gelukkig niks van de storing gemerkt. Al waren diegenen die het merkten wel weer de grootste deelnemers.

Daarnaast was SIDN bij de controle van de zonefile een tijd geleden overgegaan op een minder zware controle op de glue-records, waardoor het mogelijk werd dat het per ongeluk verwijderen van de glue-records niet werd opgemerkt bij het testen. En als klap op de vuurpijl werkte het noodnummer alleen in het weekend.

Meijer kon niet anders dan uitleggen dat dit gebeurt was en vertellen dat het noodnummer nu ook door de weeks bereikbaar is en toch weer zwaarder gaan testen op de glue-records. Verder benadrukte Meijer ook dat deze storing er een is die een registry nooit mag overkomen!

Uit de zaal merkte iemand op dat er na het patchen van DRS4.2 waarmee het probleem met de zonefile verholpen was, er een aantal aanvragen waren afgewezen door de DNS check. Uit de zaal kwamen daarop signalen dat er meer deelnemers met dat probleem waren. Meijer reageerde adequaat op die signalen en sloot plenair met de DNS-expert van SIDN Antoin Verschuren kort dat hij het direct zou oppakken en uitzoeken.

Meijer heeft duidelijk het boetekleed aangetrokken en toegegeven dat er fout op fout is gestapeld, waardoor dit mogelijk werd. En nog belangrijker is dat Meijer laat zien dat SIDN haar deelnemers serieus neemt!

Nieuwe ontwikkelingen bij SIDN
Hierna volgde Cees Toet, ICT manager van SIDN die vertelde over de nieuwe ontwikkelingen bij SIDN. Allereerst is er bij de update naar DRS4.2 een betere postcode check ingevoerd. Verder is het de bedoeling om de DNS check asynchroom te maken aan het registratieproces, waarbij een domeinnaam die wordt aangevraagd zonder werkende nameservers wel worden geaccepteerd, al zij het met een foutmelding. Daarbij denkt SIDN er over om de domeinnaam dan zolang de nameservers niet correct zijn niet in de zonefile op te nemen.

Verder wordt waarschijnlijk in augustus 2008 de quarantaine periode voor domeinnamen ingevoerd. De kosten zullen 50 euro bedragen voor het uit quarantaine halen bij de huidige deelnemer en 100 euro bij een nieuwe deelnemer. Op vragen uit de zaal waarom dat zo duur moet zijn, gaf Roelof Meijer aan dat het uit de quarantaine halen van een domeinnaam echt een laatste redmiddel is en eigenlijk ook zo min mogelijk moet voorkomen. Het is echt een vangnet en de quarantaine moet onzorgvuldige omgang met domeinnamen niet bevorderen. Volgens Toet zal het uit quarantaine halen van domeinnamen in eerste instantie ook een handmatige procedure zijn en niet direct in het DRS worden opgenomen.

Als laatste punt zullen de codes die DRS produceert veranderen, waardoor gebruikers van geautomatiseerde aanvragen hun systemen zullen moeten aanpassen. Daarnaast verwacht Toet dat het dit jaar écht gaat lukken om een EPP/XML voor DRS in te voeren. Daarbij is het nog de vraag of het met een “big bang” of gefaseerd zal worden ingevoerd, waarbij EPP telkens meer functionaliteit krijgt. De deelnemers mogen het zeggen, zo stelde Toet.

Maatschappelijke discussie: Bestrijding van kinderporno op internet
Hierna probeerde SIDN iets nieuws op een relatiedag. Het onderwerp was namelijk de bestrijding van kinderporno op internet. Uitgenodigde waren daarvoor in het panel: But Klaasen, projectleider van de Notice and Take Down werkgroep, Erwin van Eijk, computerforensist bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Liesbeth Groeneveld, directeur van het meldpunt kinderporno en Henkjan de Krijger van MijnDomein.nl.

Allereerst legde Liesbeth Groeneveld uit wat het meldpunt kinderporno allemaal doet en hoe zij werken. Alle meldingen via het meldpunt worden rechtstreeks aan het KLPD gemeld en nooit aan ISP’s zelf. Vorig jaar was er een enorme stijging van meldingen van kinderporno websites in Nederland. In dat kader noemde Groeneveld een website genaamd ImageVenue dat veel kinderporno afbeeldingen door zouden worden verspreid. Verder wil Groeneveld graag dat ISP’s gaan filteren.

Hierna ontstond een flinke discussie met de zaal over de nut en noodzaak van het kinderporno filter en de verspreiding ervan. Ik heb me zelf ook in die discussie gemengd. Ondanks dat het een nogal chaotische discussie werd, bleek er wel een grote bereidheid onder de aanwezige (voornamelijk) hosters om actief tegen kinderporno op te treden. Een idee om een centrale database met kinderporno websites aan te leggen of een database met kinderporno afbeelding hashes kon op grote steun rekenen.

Ondanks enigszins chaotische discussie, die misschien ook mede gezien de gevoeligheid van het onderwerp met te veel mensen tegelijk werd gevoerd, waardoor de nuance soms ontbrak, is het goed dat dit eens op deze manier besproken is. Ook op de vraag van Roelof Meijer of SIDN dit soort SIDN-vreemde onderwerpen vaker zou moeten adresseren werd positief door de zaal gereageerd.

Hierna volgde er een pauze en daarna ben ik ook niet meer terug de zaal in gegaan, omdat ik de discussie over bestrijding van kinderporno met de betrokkenen buiten de zaal verder heb gevoerd. Dat was zeer nuttig, maar helaas kan ik daar niet over uitweiden.

Heerlijke borrel; geweldige relatiedag
Daarna ben ik natuurlijk wel weer de borrel in gegaan, waar het super gezellig was en ook een geweldig moment om te netwerken. Het duurde tot zo’n 20:20 uur voordat ik samen met enkele anderen de ArenA weer verlieten en op huis aan gingen!

Het was al met al weer een top relatiedag van SIDN!

Sebastiaan Stok, 2 juni 2008 10:40 am

"Afgelopen organiseerde SIDN voor de derde keer een relatiedag."
Afgelopen wat? maand of zo :) ik mis een woord.

Robin, 2 juni 2008 11:21 am

"SIDN kan een domeinnaam weigeren indien deze volgens SIDN in strijdt is met de openbare orde of goede zeden;"


Dat is dan lekker, en dit gaat door een onafhankelijke instantie bekeken worden of het in strijdt is met openbare orde of goede zeden?

er zijn natuurlijk al snel dingen in strijdt met openbare orde en goede zeden.

naakt op straat lopen is ook in strijdt met openbare orde en goede zeden.

dus naaktopstraatlopen.nl met gelijke content mag niet ???

Jeroen, 2 juni 2008 2:29 pm

Wat deed die joker van mijndomein eigenlijk in dat panel ?, die had er nog nooit mee te maken gehad in z'n netwerk zei 'ie. Dus zijn rol ontging me een beetje tijdens de webcast.

Blob, 2 juni 2008 6:07 pm

"verbod om uitlatingen te doen of handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor de reputatie van SIDN;"

Lekker is dat, verprutsen ze de boel mogen we er niet eens wat van zeggen......

DreamHost.nl, 8 juni 2008 3:51 pm

Zoals al vaker gezegd is de boete voor het uit quarantaine halen van een domeinnaam, echt navenant hoog t.o.v. de prijs voor een losse domeinnaam. Dit is echt niet te verkopen aan je cliënten, ongeacht of dit nu een noodmaatregel is of niet...

Arjan Bijnen, 8 juni 2008 11:12 pm

De kosten voor het uit quarantaine halen vindt ik persoonlijk zeer netjes bedacht. Hierdoor wordt er tenslotte eindelijk een einde gemaakt aan het eindeloze niet betaal gedrag van sommige klanten welke geheel gratis gebruik maken van de .nl domeinen door dit domein steeds over en weer te verhuizen en de kosten nimmer te voldoen.

Daarnaast is het met een dergelijk bedrag te hopen dat sommige partijen iets netter met hun zaken omgaan zodat "perongeluk" opheffen ook niet meer voor gaat komen.

Toon, 9 juni 2008 1:50 pm

Ik ben het eens met Arjan.
De quarant. is ook een handige oplossing voor die knakkerts van webaguntur.at die meteen je domein reggen als je hem opgeheven hebt.
Dat kost ze nu wat meer.

DreamHost.nl, 9 juni 2008 1:54 pm

Dat is natuurlijk een vreemde redenering, Toon. Ze zullen 'm dan gaan registreren op het moment dat deze uit quarantaine komt.

Toon, 9 juni 2008 2:41 pm

DreamHost, natuurlijk, maar dat is niet zo erg meer dan (in mijn opzich).
Ze registreren zoiets niet zomaar, doen ze omdat het domein nog actief is in de zoekmachines e.d.. Na de Q. periode waarschijnlijk weinig meer.

 • Pingback: Op de koffie bij het Meldpunt Kinderporno | ISPam.nl

 • Pingback: Cyso Blog » Nieuwe algemene voorwaarden SIDN

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.