Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

DHPA past code of conduct aan na mogelijke overtreding kartelverbod

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 13 februari 2013 08:03 uur

DHPADe nieuwe code of conduct die Stichting DHPA voor haar deelnemers had vastgesteld, is aangepast na de opmerking van ISPam.nl dat een tweetal bepalingen in de code of conduct mogelijk in strijd met het kartelverbod waren.

In een van de bewuste bepalingen stond dat het DHPA deelnemers verboden is om actief of passief elkaars personeel te werven. In de andere bepaling stond dat het  DHPA deelnemers verboden is om zich op negatieve wijze over elkaar uit te laten.

Nieuwe versie code of conduct DHPA
De nieuwe code of conduct (versie 2.0)
 (pdf) was door de DHPA op 19 januari 2013 vastgesteld. Door ISPam.nl werd DHPA-directeur Michiel Steltman er op gewezen dat de twee bepalingen over het niet actief of passief werven van elkaars personeel en het feit dat het deelnemers verboden is zich negatief over andere deelnemers uit te laten, een overtreding van het kartelverbod zou kunnen zijn en indien dat het geval is deze bepalingen in strijd met het mededingingsrecht zijn.

Afgesproken is daarbij om de DHPA deze kwestie eerst zelf te laten onderzoeken en dat ISPam.nl daarna pas over de kwestie zou publiceren. Dit heeft er toe geleid dat de DHPA op 11 februari 2013 de nieuwe opnieuw de code of conduct (versie 2.1) (pdf) heeft bijgewerkt en de bewuste bepalingen heeft verwijderd.

De bewuste (verwijderde) bepalingen uit de nieuwe code of conduct:

  • Deelnemers zullen zich onthouden van het actief of passief (via intermediairs) werven van personeel van andere deelnemers.
  • Deelnemers laten zich niet negatief over andere deelnemers uit.

Kartelverbod
Deze twee bepalingen in kwestie beperkt het handelen van de deelnemers, dat kan gevolgen hebben voor de werking van de markt. De DHPA deelnemers hebben samen namelijk een significant marktaandeel op de managed hosting markt. Er is daarom een reële kans dat deze twee bepalingen in strijd zijn met het mededingingsrecht en onder het kartelverbod vallen. De Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de NMa (pdf) lijken ook deze kant op te wijzen, want de twee bewuste bepalingen beperken het handelen van de DHPA deelnemers: “Gedragscodes waarvan de bepalingen het gebruik van concurrentieparameters aan banden leggen en/of beperkingen opleggen aan het handelen van ondernemingen, vallen in het algemeen onder het kartelverbod”.

Reactie DHPA
DHPA-directeur Michiel Steltman laat in een reactie tegenover ISPam.nl weten dat na het inwinnen van juridisch advies de conclusie was dat het niet kan worden uitgesloten dat de bewuste bepalingen in de code of conduct in strijd met het mededingingsrecht waren. De DHPA heeft daarom besloten de bepalingen, zolang er geen helderheid is over de interpretatie, te schrappen. Daarbij merkt Steltman op dat de DHPA er niet van overtuigd is dat de bepalingen in strijd zijn met het mededingingsrecht  maar het risico niet te willen nemen dat de NMa boetes gaat opleggen. De intentie blijft om gericht wegkapen van personeel als “questionable business ethics” aan te merken, tenzij zou blijken dat zo’n stellingname expliciet strijdig is met de wet.

Steltman merkt ook op het te betreuren dat NMa geen zienswijze geeft over de vraag of een bepaalde gang van zaken is toegestaan, maar wel (direct) boetes oplegt op het moment dat het wordt ingevoerd. Het niet willen geven van inzicht in de zienswijze van de NMa heeft ISPam.nl zelf eerder ook ervaren. Eerder weigerde de NMa een conceptbesluit over de status van SIDN openbaar te maken in het kader van een WOB-verzoek die door ISPam.nl was gestart. Binnenkort zal de Raad van State in hoger beroep uitspraak doen over die kwestie.

Reactie NMa
Aan de NMa is door ISPam.nl gevraagd of er in dit geval sprake van een overtreding van het kartelverbod is geweest? In reactie op deze vraag laat NMa-woordvoerder Bob van ’t Klooster aan ISPam.nl weten: “Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de gedragscode van de Dutch Hosting Provider Association. In  zijn algemeenheid geldt dat gedragsregels moeten leiden tot meer inzicht in het aanbod van marktpartijen, meer keuzemogelijkheden en meer mogelijkheden om tot een betere prijs en kwaliteit voor consumenten. Gedragsregels mogen geen concurrentiebeperkend effect hebben. Dat zou een overtreding van de mededingingsregels betekenen. De NMa kan daar een brancheorganisatie op wijzen. In de verleden heeft dat diverse malen tot aanpassingen van de beroeps- en gedragsregels geleid.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.