Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Serverius

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 18 juli 2014 08:01 uur

Serverius is een bedrijf dat twee datacenters exploiteert. Het eerste datacenter van het bedrijf (Serverius DC1) staat in Dronten en heeft 800m2 datavloer. Recent heeft het een tweede datacenter in Meppel geopend (Serverius DC2) dat 500m2 datavloer heeft.

Het bedrijf heeft vier jaarstukken (balans met toelichting) gedeponeerd bij de KvK over 2013. Die van de Serverius Holding BV met 0 personeelsleden op de loonlijst, Serverius BV met 2 man personeel, GRNST BV met ook 2 werknemers en Dutchis BV waar geen personeel in dienst is. GRNST BV heeft twee deelnemingen in zowel de Serverius BV als in, een verder vrijwel lege bv, Dutchis. In de toelichtingen van de Serverius Holding staat vermeld dat hieronder een dochtermaatschappij valt, Serverius. Daarnaast staat er dat ze een hoofdelijke aansprakelijkheid delen met deze dochter en een van de andere ondernemingen, namelijk GRNST. Wat opvalt als je alle balansen bekijkt is dat bij drie van de vier jaarrekeningen negatieve overige reserves zijn opgenomen en bij twee daarvan tevens het eigen vermogen negatief is. Alleen GRNST heeft geen rode cijfers op de balans.

Ingezoomd op de balans van Serverius

Het balanstotaal van de werkmaatschappij Serverius is ten opzichte van 2012 toegenomen van € 1.721.599 naar € 2.344.182. Deze toenames zijn op de activa zijde terug te vinden in een stijging van de post materiële vaste activa naar € 2.339.966. Ook zijn de vorderingen gestegen met meer dan 100.000 euro en laten de liquide middelen een kleine plus zien. Op de passiva zijde is het opvallend dat de post overige reserves in het rood staat. Daarbij moet opgemerkt worden dat de reserves over boekjaar 2013 weer een relatief grote toename laten zien ten opzichte van 2012. Verder is de post langlopende schulden gestegen met € 1.133.283 en de kortlopende schulden gedaald met € 714.899.

Uit de toelichting blijkt dat Serverius ervoor heeft gekozen om € 215.346 aan reserves in te houden. De toename van de post overige reserves is zelfs nog hoger (€ 319.068) Hoogstwaarschijnlijk betekent dit dat het boekjaar op de verlies en winstrekening (niet openbaar) met winst is afgesloten.

Liquiditeit en gouden balans

Er kan worden gesteld dat een gezonde current ratio ligt tussen de 1 en 1,5. Zit de waarde daaronder dan is het lastig om de kortlopende schulden te financieren met de op korte termijn beschikbare bezittingen van het bedrijf. Met een waarde van 0,22 ligt de current ratio van Serverius dus ver onder de norm. Dat zie je uiteraard terug in de cijfers achter deze ratio, kort vreemd vermogen (€ 887.543) en vlottende activa (€ 190.984). Deze verhouding is uit balans. Als we verder kijken naar de gouden balans ratio, welke idealiter tussen de 0,5 en 0,8 ligt, maar in ieder geval kleiner of gelijk aan 1 zou moeten zijn, zien we dat deze met 1,42 tevens duidt op een scheve verhouding tussen vaste activa en lang vreemd vermogen + eigen vermogen. Interessant is dat de gouden balans ratio in 2012 8,82 was. Door het omzetten van kort vreemd vermogen in lang vreemd vermogen in boekjaar 2013 is deze in 2013 met 1,42 in ieder geval een stuk lager.

Hoewel er nogal wat rode cijfers op de balans staan en de ratio’s onder de norm scoren, lijkt het bedrijf er in 2013 beter voor te staan dan in de voorgaande jaren. Of Serverius in staat is gebleken uiteindelijk in de plus te komen zal moeten blijken. Het boekjaar 2014 is in volle gang, de cijfers hierover worden niet eerder dan begin 2015 gepubliceerd, dan zullen we zien hoe Serverius het gedaan heeft.

Jaarrekeningen Serverius

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.