Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Bestuur, governance en benoemingen bij SIDN

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 22 mei 2007 12:16 uur

Bij SIDN is er op dit moment enkel een Raad van Toezicht die door middel van coöptatie wordt gekozen en één aangestelde bestuurder, verder is er geen (gekozen) orgaan dat toezicht houdt. Statutair bestaat er nog een Raad van Deelnemers (RvD), die een afvaardiging had in de vorm van de Adviesraad van deelnemers (ARD), welke zichzelf op 21 maart 2006 heeft opgeheven omdat deze niet functioneerde.

Om te kijken hoe we hier zijn gekomen, een blik terug in de tijd. Voor 2003 werd de Raad van Bestuur (RvB) door de leden van de RvD gekozen, in 2003 werd er een voorstel voor nieuwe statuten bedacht, waarbij minimaal 3 tot maximaal 4 leden van de RvB op niet-verbindende voordracht van de RvD zouden worden voorgedragen, dit werden eruiteindelijk minimaal 2 tot maximaal 4, zo blijkt uit de notulen van de RvD bijeenkomst van 19 juni 2003:

Een aantal zaken zijn niet overgenomen uit de interne regeling zoals bijvoorbeeld het aantal bestuursleden dat op niet-bindende voordracht kan worden voorgedragen vanuit de RvD. Dit wordt gewijzigd in minimaal 2 tot maximaal 4 in plaats van minimaal 3 tot maximaal 4. Volgens het bestuur is dit noodzakelijk omdat in de kabinetsnotitie over SIDN van 2001 staat aangegeven dat het nodig is om de eenzijdige samenstelling van het bestuur te wijzigen.

In de aan de notulen gehechte concept statuten van SIDN staat de volgende bepaling, die dat bevestigd:

3. Ten minste twee doch maximaal vier bestuurders worden op niet-bindende voordracht van de raad van deelnemers benoemd.

Uiteindelijk wordt besloten om het bestuur en toezicht los van elkaar te maken. Door de RvB te vervangen met een directie die SIDN zou gaan besturen en een Raad van Toezicht die het toezicht op de directie zou gaan uitoefenen. Daarnaast zou er een Adviesraad van Deelnemers worden ingesteld die samen met medewerkers van SIDN de koers zouden gaan bepalen. Daarnaast zou de totale hoeveelheid voordrachten van de RvD terug worden gebracht tot één RvT lid. Zo blijkt uit de notulen van de RvD bijeenkomst op 15 december 2004:

1. Deelnemers hebben de indruk dat hun invloed minder wordt doordat er maar 1 zetel in de Raad van Toezicht is gereserveerd voor een deelnemersvertegenwoordiger.
Ad 1:
Reactie van Kees Prins, bestuursvoorzitter en toelichting Agendacommissieleden:

De Raad van Toezicht heeft geen invloed meer op de uitvoering, zoals nu het geval is bij het Bestuur. Zij houden zich voornamelijk bezig met controle, ofwel toezicht of het wel zo gaat zoals afgesproken. Als dat het geval is, hebben toezichthouders verder weinig te doen. Ze staan op afstand van de uitvoering en hoeven daar noodzakelijkerwijs ook geen verstand van te hebben, als ze maar wel verstand hebben van toezicht houden. Daarom moeten toezichthouders een profiel hebben waaruit blijkt dat ze in staat zijn om die controle uit te oefenen. Er zullen daarom toezichthouders van statuur worden gezocht uit zowel het bedrijfsleven, de overheid en bijvoorbeeld de financiële sector.

De voor deelnemers zeer belangrijke UITVOERENDE bestuurstaak wordt neergelegd bij de statutair directeur van SIDN. Het bedrijf SIDN is daarmee ook verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen en dus NIET de Raad van Toezicht.
Juist door in commissies bijeen te komen die zowel uit RvD-leden bestaan alsmede de hoofden van afdelingen van SIDN, kunnen deelnemers veel meer invloed uitoefenen. Ze kunnen in de commissies initiatieven nemen tot beleidsontwikkelingen.

Het éne RvT lid dat zou worden voorgedragen door de RvD, daar zouden de deelnemers eigenlijk helemaal geen inspraak in hebben gehad. De scheidende voorzitter van de RvD en de scheidende bestuursvoorzitter van SIDN zijn samen opzoek gegaan naar een geschikte kandidaat, zonder de deelnemers daarbij te raadplegen. De uiteindelijk goedkeuring van de voordracht van die kandidaat door de RvD lijkt (op basis van de notulen van de RvD bijeenkomst van 3 maart 2005) tot een formaliteit te zijn verworden, de deelnemers werden voor een fait accompli gesteld:

8. Voordracht kandidaat Raad van Toezicht
Zoals in vorige vergaderingen aangegeven, mag de RvD een kandidaat voordragen voor een positie in de Raad van Toezicht. Hans Bennink, scheidend voorzitter RvD, heeft samen met Kees Prins, scheidend bestuursvoorzitter SIDN, een selectie gemaakt uit kandidaten die geschikt zijn voor een toezichthouderpositie. Van belang bij deze selectie was dat het moest gaan om iemand die heel veel ervaring heeft met internet en bovendien neutraal moet zijn. Uiteindelijk is Fred Eisner, bekend van de adviesraad Domeinnaamdebat, als kandidaat naar voren gekomen. Hij is momenteel niet meer actief in het bedrijfsleven, maar nog wel dagelijks bezig met zaken als cybercrime en andere internetzaken. Vanmorgen heeft Fred Eisner zich bereid getoond zitting te nemen in de Raad van Toezicht.
Hans Bennink vraagt de aanwezige deelnemers wie bezwaar heeft tegen de voordracht van Fred Eisner voor de Raad van Toezicht.
Tjarko Kwee merkt op dat de betrokkenheid van de RvD er eigenlijk niet is geweest en dat dit voorstel vrij kort door de bocht is. Hans Bennink zegt dit zich te realiseren, maar vraagt aan aanwezigen vertrouwen in het oordeel van hem en de agendacommissie.
De voordracht wordt hiermee door 100 % van de aanwezigen geaccepteerd. Aan Fred Eisner zal worden gevraagd zich in een volgende vergadering te presenteren.

Wat dus opvalt in het hele proces is dat de voordracht voor het bestuur telkens verder is afgebouwd, van minimaal 3 tot maximaal 4, tot minimaal 2 tot maximaal 4, tot uiteindelijk 1, waarbij de RvD destijds nauwelijks betrokken is geweest. Op dit moment staat er helemaal niks meer over een voordracht door de RvD van één RvT lid in de statuten van SIDN. Het enige dat er nog in staat is het volgende:

2. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een profielschets, zoals opgenomen in het reglement ‘Omvang en samenstelling Raad van toezicht’. Het profiel wordt door de raad van toezicht vastgesteld, nadat zij de raad van deelnemers in de gelegenheid heeft gesteld daarover advies uit te brengen.

Bij mijn weten is de RvD nooit gevraagd om advies uit te brengen over de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht al weet ik dat niet volledig zeker en dat zou kunnen samenvallen met het feit dat de RvD als zodanig niet functioneerde, wat vanuit dat perspectief begrijpelijk is.

Daarnaast is het ook te begrijpen dat er maar één lid door de RvD zal worden benoemd, beleidskwesties konden namelijk in de opzet via de ARD worden ingebracht bij SIDN en door het op voordracht benoemde RvT lid kon van bovenaf worden gecontroleerd of die zaken voldoende door SIDN worden opgepakt. Wat in theorie een mooie constructie te noemen is. Minder te begrijpen is in dat opzicht dat de benoeming van het éne RvT lid niet in de statuten is opgenomen en het advies over de profielschets van de RvT leden door de RvD wel. Ondanks het feit dat dit niet in de statuten staat, blijft deze afspraak over voordracht van één RvT lid door de RvD naar mijn idee bestaan.

Daarom zou nu de termijn van het enige lid dat op “voordracht” van de RvD is benoemd afloopt (april 2007), naar mijn idee de discussie moeten worden geopend om tot een voordracht te komen voor een RvT lid waar de deelnemers wél bij betrokken zijn geweest. Zeker gezien de ARD en RvD nu respectievelijk zijn opgeheven en enkel nog statutair bestaan.

Het liefst zou ik daarom de voordracht van niet één maar liever twee personen zien vanuit de deelnemers. Naast het feit dat er binnen de huidige ad-hoc samenwerking tussen SIDN en haar deelnemers, een nieuwe “ingang” zou moeten komen, voor deelnemers, om beleidskwesties bij SIDN op de agenda te plaatsen, al is dat weer een andere discussie.

Om deze discussie te starten daarom de volgende vraag:

Moeten de deelnemers NU de mogelijkheid krijgen om één (of meerdere) leden van de Raad van Toezicht voor te dragen? En zo ja, welke personen zouden jullie voorkeur hebben of zijn er deelnemers die zelf in de RvT zouden willen?

Dit artikel is niet bedoeld als kritiek op SIDN of haar organen. Daarnaast expliciet de melding dat dit niet over het functioneren van de RvT noch haar leden gaat! De bedoeling is om de discussie over dit beleidsonderwerp op gang te brengen en moet volledig los gezien worden van het bestuur, toezicht of operationele kwesties met betrekking tot SIDN.

Alle informatie over corporate governance binnen SIDN is hier te vinden.

Randy, 22 mei 2007 1:19 pm

Skunkah for president!

Drew, 22 mei 2007 4:49 pm

SkunkAh for president!

Wesley, 22 mei 2007 6:46 pm

SkunkAh for president!

Triloxigen, 22 mei 2007 7:14 pm

SkunkAh for [s]dictator[/s] president!

Sebas, 22 mei 2007 7:44 pm

Mijn stem heb je ;)

Pilli, 22 mei 2007 7:55 pm

SkunkAh for president! (toch?)

dyVus, 22 mei 2007 8:41 pm

sidn blaat, wat heb je d'r aan. Als ze nu werkelijk iets gaan doen..


owja:
SkunkAh for president!

IvoE, 22 mei 2007 8:45 pm

President is een uit het Latijn afkomstig woord dat eigenlijk gewoon voorzitter betekent (pre-sident: pre-sidere: voor zitten: voorzitter). Het wordt in de meeste westerse talen gebruikt om een leider aan te duiden van een vergadering, bedrijf, vereniging, of rechtbank, maar bovenal van een land. In het laatste geval is de president meestal zowel de regeringsleider als het staatshoofd. Presidenten worden meestal democratisch gekozen (of wensen althans die indruk te wekken). Zo'n land heeft meestal de staatsvorm van een republiek (dat ook connotaties van democratie in zich meedraagt).

In een aantal landen is de president niet degene met de meeste macht. Voorbeelden zijn Israël en Duitsland, waar de presidenten door het parlement worden verkozen en als staatshoofd vooral een ceremoniële rol vervullen.

Landen waarvan de hoogste functionarissen niet worden gekozen maar hun positie aan hun geboorte danken worden meestal monarchieën genoemd.

Nu het belangrijkste stukje:
SkunkAh for president!

Peter - XS-24, 22 mei 2007 9:07 pm

Lijkt me zeker een goed plan, arnout mag het van mij worden, iemand waar je nog eens iets van hoort

Rámon, 22 mei 2007 9:11 pm

Ik vind dat de deelnemers NU de mogelijkheid moeten krijgen om meerdere leden van de Raad van Toezicht voor te dragen.

Dave, 22 mei 2007 10:28 pm

Van mij mag het Arnout het ook zeker worden.
hij is al bekend daar bij Sidn ( petitie ) enz.
weet overal daar zijn weg, en durft voor de mening uit te komen.

mijn stem hebt je .

Fabian, 22 mei 2007 10:55 pm

Mijn zegen heb je ook.

Dominic, 23 mei 2007 12:58 am

Mijn zegen heb je ook :)

Axel - xYnta, 23 mei 2007 2:26 am

Ook mijn zegen heb je; SkunkAh for president!

Kennie, 23 mei 2007 11:15 am

SkunkAh for president!

Casper Bakker, 23 mei 2007 12:56 pm

SkunkAh for president!

Mark, 23 mei 2007 1:27 pm

SkunkAh for president (wie neemt deze site dan over?)

Arjan Bijnen, 23 mei 2007 1:50 pm

Ik ben absoluut voorstander om door de deelnemers de RvT te laten vormen. Een beetje democratsie vanuit de deelnemer kan naar mijn mening tenslotte geen kwaad.

Arnout lijkt mij zeker te weten een zeer goede kandidaat voor de RvT.

Bernard, 23 mei 2007 6:54 pm

Vertouwen is bij Arnout.

CharlieRoot, 29 mei 2007 2:52 pm

bless you !

alrik, 30 mei 2007 2:44 pm

Ook maar even de bijster originele woorden vanuit hier:

SkunkAh for president!

 • Pingback: Onderzoek naar de democratische grondslag van ccTLD registries · ISPam.nl

 • Pingback: Raad van Toezicht SIDN respecteert voordrachtsrecht deelnemers niet · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.