Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Leaseweb moet naw gegevens aan BREIN overdragen

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 22 juni 2007 14:59 uur

Bittorrent websites zijn illegaal, zo besloot de rechtbank Amsterdam gisteren in een vonnis in de rechtszaak die door BREIN tegen Leaseweb is aangespannen. Het ging om de website everlasting.nu, die volgens BREIN in de vorm van torrents auteurs- en nabuursrechtelijk beschermde werken aanbood. De rechter is het hier mee eens en stelt dat Everlasting structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten faciliteert en dat (de houder van) Everlasting zich hiervan bewust moet zijn. Al verwijst de rechtbank het uitzoeken van hoe het met de inbreuk op de auteursrechten zit met BitTorrent door naar een bodemprocedure.

In het vonnis staat hier het volgende over:

5.4. In dit kort geding, waarin geen nader onderzoek naar de feiten mogelijk is, kan niet zonder meer worden vastgesteld of het handelen van Everlasting kan worden aangemerkt als een zelfstandige openbaarmaking in de zin van de Auteurswet (of WNR). De werken worden immers rechtstreeks van gebruiker naar gebruiker gekopieerd en de rol van de server beperkt zich tot het regelen van het up- en downloaden. In een bodemprocedure kan uitvoerig onderzoek worden gedaan naar alle aspecten van dit (relatief nieuwe) technische proces. In dit kort geding kan in ieder geval wel worden vastgesteld dat Everlasting structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten faciliteert en dat (de houder van) Everlasting zich hiervan bewust moet zijn. Het handelen van Everlasting is derhalve onrechtmatig, omdat het in strijd is met de jegens de rechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid.

De rechtbank was ook van mening dat LeaseWeb onrechtmatig heeft gehandeld tegenover BREIN, helemaal in lijn met de eerdere uitspraak in de zaak BREIN tegen KPN, was de rechtbank van mening dat Leaseweb gehouden is om de NAW-gegevens van de bewuste klant aan BREIN te verstrekken en dat de weigering van Leaseweb om dat te doen derhalve onrechtmatig is.

In het vonnis staat hier het volgende over:

5.5. Voor Brein is het noodzakelijk te beschikken over de NAW-gegevens van de houder van Everlasting om Everlasting (in rechte) te kunnen aanspreken. Leaseweb kan echter niet op grond van artikel 3:15d BW worden veroordeeld die gegevens aan Brein te verstrekken omdat Everlasting zelf en niet Leaseweb als de dienstverlener in de zin van dit artikel moet worden aangemerkt. Het weigeren om die gegevens te Verstrekken aan degene die (mogelijk) schade lijdt, kan niettemin onrechtmatig zijn. Hiervan is in dit geval sprake. Zoals onder 5.4. overwogen is het handelen van Everlasting onrechtmatig jegens de rechthebbenden. Verder is er in dit geval geen redelijke twijfel mogelijk dat degene van wie de NAW-gegevens worden gevorderd, te weten de cliënt van Leaseweb, degene is die onrechtmatig handelt. Brein heeft een gerechtvaardigd belang om als belangenbehartiger te kunnen optreden namens degenen die bij haar zijn aangesloten en voorshands brengt een afweging van de betrokken belangen mee dat dit belang zwaarder weegt dan het privacybelang waarop Leaseweb zich heeft beroepen. Tot slot is in dit geding voldoende gebleken, onder meer aan de hand van producties 15 tot en met 24, dat Brein verschillende pogingen in het werk heeft gesteld om de NAW-gegevens van de houder van Everlasting te verkrijgen. Zij is hierin echter niet geslaagd. Thans zijn dan ook geen minder ingrijpende middelen voorhanden om deze gegevens te achterhalen. De conclusie tot zover is dat de vordering tot het verstrekken van de NAW-gegevens zal worden toegewezen.

Als laatste punt is de rechtbank van mening dat gezien het onrechtmatige karakter van de website everlasting.nu Leaseweb gehouden is deze website af te sluiten en ook mogen er in de toekomst geen vergelijkbare websites van dezelfde cliënt door Leaseweb in haar netwerk worden aangetroffen op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per dag, met een maximum van 200.000 euro.

In het vonnis staat hier het volgende over:

5.6. Gezien het kennelijk onrechtmatig handelen van Everlasting op het internet kan Leaseweb in dit geval niet volstaan met het verstrekken van de NAW-gegevens, maar is zij tevens gehouden de desbetreffende verbinding af te sluiten. Het nalaten daarvan zou in strijd zijn met de zorgvuldigheid die zij jegens derden (de rechthebbenden op de beschermde werken) in acht dient te nemen. Gezien het structurele en tamelijk grootschalige karakter van de inbreuk op de auteurs- en naburige rechten is toewijzing van de vordering tot het afsluiten van de verbinding niet buitenproportioneel.

Leaseweb wordt ook veroordeeld in de proceskosten, enkel weigert de rechtbank een volledige proceskostenvergoeding ad artikel 1019h Rv toe te kennen, omdat Leaseweb niet zelf inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en als ISP tussen twee vuren zit.

In het vonnis staat hier het volgende over:

5.8. Leaseweb zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van dit geding gevallen aan de zijde van Brein. De vordering van Brein de volledige proceskosten te voldoen (waarvan een bedrag van EUR 12.9 13,47 aan advocaatkosten) zal in dit geding worden afgewezen. Artikel 1019h Rv maakt het mogelijk om de in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van de andere partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Dit laatste is hier het geval. Leaseweb maakt niet zelf (direct) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; zij bevindt zich — zoals zij ook heeft aangevoerd — als ISP tussen twee vuren. De proceskosten zullen derhalve op de gebruikelijke wijze worden begroot.

Leaseweb had zelf ook nog geeist dat BREIN in het vervolg haar sommaties aan bepaalde voorwaarden dient te laten voldoen. De rechter heeft dat verzoek afgewezen en motiveerde dat in het vonnis als volgt:

6.1. Brein heeft terecht het verweer gevoerd dat het haar in beginsel vrij staat wie dan ook en op welke wijze dan ook sommaties te versturen, mits dit binnen de wettelijke grenzen gebeurt. Er is geen rechtsgrond om aan die sommaties nadere voorwaarden te stellen. De vordering in reconventie dient dan ook te worden afgewezen.

BREIN directeur Tim Kuik is enorm blij met het vonnis:

Wij zijn bijzonder blij met dit vonnis tegen Leaseweb. Leaseweb staat bij ons bekend als hosting provider van meerdere illegale sites. Zij weigeren mee te werken aan het verwijderen van zulke sites en de naam en adres van de eigenaars af te geven. De houding van Leaseweb tegenover de meldingen van BREIN is onrechtmatig.

Het is nog niet duidelijk of Leaseweb tegen het vonnis in hoger beroep zal gaan.

Via: Boek9. Het volledige vonnis staat hier (PDF).

Arjan Bijnen, 23 juni 2007 1:22 am

Ik vindt de uitspraak van het gerechtshof dat een bittorrentsite illigaal is nogal kort door de bocht. Tenslotte is er aan een bittorrent code geheel niets illigaals te bekennen. Dit komt een beetje op hetzelfde neer als dat ik zal zeggen dat elke gebrande cd/dvd illigaal is.

Ik heb het vermoeden dat vele rechters zich teveel op laten fokken door Stichting Brein en over iets oordelen waar ze eigenlijk geheel geen kennis van hebben.... Komen we direct op het grootste probleem met Nederlandse rechters. De kennis en kunde over internet mogelijkheden cq technieken ontbreekt in vrijwel alle gevallen.

Drew, 23 juni 2007 8:44 am

Het hosten van een torrenttracker is nog altijd illegaal, en terecht, de torrent tracker maakt het delen van de illegale bestanden mogelijk.

Maikel Gommans, 23 juni 2007 5:22 pm

lol, Drew. Dan is FTP, HTTP, IRC, Webdav en SMTP ook illegaal. Het maakt het delen van illegale bestanden namelijk mogelijk. :|

Jayvd, 23 juni 2007 7:26 pm

Moet het eens zijn met Maikel Gommans.

Torrent wordt vrij vaak gebruikt voor het delen van illegale bestanden, net zoals met nieuwsgroepen. Echter hebben beide diensten een andere hoofdzakelijke taak.

Je ziet de laatste tijd veel legale software worden gedeelt via Torrent.

Hosting power, 23 juni 2007 7:51 pm

Het is zeer terrecht! Ik hoop dat ze nieuwsgroepen ook aanpakken. Het verpest heel de markt. Als ze nieuwsgroepen en torrents e.d. goed aanpakken, zal er ook een stuk meer software worden verkocht. Mensen zijn nu eerder geneigd alles te downloaden ipv te kopen.

Mark, 23 juni 2007 11:47 pm

Hoelang geleden is het dat verschillende linux distributies gebruik zijn gaan maken van torrents voor de verspreiding? Daarnaast maken bepaalde andere opensource programma's ook gebruik van torrents, het lijkt mij niet dat je per definitie kunt zeggen dat torrenttrackers illegaal zijn.

Arjan Bijnen, 24 juni 2007 10:04 am

@Hosting Power.... Als het niet meer lukt via Nieuwsgroepen en/of Torrentsites zal er snel weer een andere weg gevonden worden... Het heeft dus totaal geen nut.

Vroeger toen de internetsnelheden nog niet bepaald hoog waren ging de illigale ditributie veelal via cd-roms (later ook dvd's) onder de verzamelnaam Twilight. Ook die jongens hebben dat jarenlang volgehouden in oplages van enkele miljoenen binnen Europa. De Twilight cdtjes verwenen verspreiding via Internet in opkomst was.... Het zal me echter niets verbazen dat er terug gegaan wordt naar een zelfde verspreidingsweize als dat er destijds aangenomen werd.

Bedenk echter wel dat de schade dit maal dan wel vele malen groter zal zijn. Voor een cd met Illigale software etc. is veel minder kennis nodig over het downloaden en branden van het opslagmedium. Veel mensen hebben deze kennis (nog) niet en gaan er daarom al niet aan beginnen. Wat is er nou makkelijker dan het kopen van een DVDtje en deze in je PC te duwen?

De werkwijze van Stichting Brein etc. maakt meer kapot dan hun lief is. Bittorrentsites en illigaal content zijn populairder als ooit van te voren, mede doordat de gebruikers er juist door Stichting Brein met de neus bovenop gedrukt worden. Bij elke publicatie dat er 1 torrentsite wordt platgehaald, komen er 10 terug.

Stichting Brein, Nederlandse Justitie cq Politie en BUMA Stemra zullen wat betreft Illigale verspreiding altijd achter het net blijven vissen. Er kan namelijk pas echt iets gedaan worden wanneer de schade al in de vele duizende euro's loopt. Het verhalen van schadeclaims etc is niet meer dan achterafgezeik en ach... denk je nou echt dat ze de vele duizende euro's boete werkelijk ooit ontvangen??

 • Pingback: BREIN volhardt in strijd tegen Leaseweb · ISPam.nl

 • Pingback: Leaseweb gaat in beroep tegen BREIN · ISPam.nl

 • Pingback: BREIN wint ook hoger beroep over bittorrent website Everlasting.nl | ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.